Artikel från Göteborgs universitet
23 december 2014

Bristfällig kunskap om naturvård bland välutbildade

Bland välutbildade svenskar med intresse för politik och miljö är kunskaperna om naturvård, naturvårdsprojekt och arter bristfälliga, konstateras i en undersökning vid Göteborgs universitet och Naturhistoriska Museet i Göteborg.

En enkät via Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet visar att endast 35 procent av de svarande känner till begreppet naturvård, de övriga var osäkra eller kände inte till begreppet.

– Kunskapen om de två stora artprojekten i landet, Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig hackspett, var ännu sämre. Bara 22 procent respektive 12 procent av de svarande känner till dessa projekt. Falken är dessutom symbol i Naturskyddsföreningens Bra miljöval, säger Frank Götmark, som gjort studien tillsammans med Leif Lithander vid Naturhistoriska Museet.

Av de tillfrågade kände 61 procent till rödlistade arter, men allra bäst kände man till fridlysta arter (85%), en kategori som har relativt liten betydelse eftersom dessa arter inte skyddas mot exempelvis pågående skogsbruk.

– Kunskapen om konventioner och EUs naturskydd, som till exempel Natura 2000 var dessutom låg, säger Frank Götmark, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Mer intresserade av politik än natur
Intresset för politik var mycket starkt i svarspanelen, medan intresset för miljöfrågor och för natur och djurliv var betydligt svagare. Forskarna fann att bland dem där det fanns ett starkt intresse för politik ökade intresset för miljöfrågor något, men sambandet försvann helt när intresset för politik ställdes mot intresset för natur och djurliv.

– Det är ett oroväckande resultat för arbetet med naturvård och flera av riksdagens miljömål, säger Frank Götmark.

Medborgarpanelen organiseras via statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Totalt svarade 1209 personer på enkäten sommaren 2013 (ålder 18-70 år). Närmare femtio procent av de tillfrågade hade läst på universitet eller högskola.

Enligt Leif Lithander och Frank Götmark kan naturvård definieras som ”skydd och skötsel av biologisk mångfald (främst naturtyper och arter) för framtiden, inklusive friluftsliv i natur”.

FAKTA
Undersökningen publicerades i tidskriften Fauna och Flora, som utges av Artdatabanken.

Länk till artikel: http://bioenv.gu.se/digitalAssets/1507/1507855_g–tmark-lithander2014.pdf

Läs mer: http://lore.gu.se/svenska

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera