Tema

Tidskrävande process att lära sig svenska i vuxen ålder

En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur några vuxna andraspråkstalare reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning och språkinlärning.

Katrin Ahlgren, Institutionen för språkdidaktik, har i sex års tid träffat några andraspråkstalare med olika bakgrund. Hon har studerat dessa personers språkanvändning, språkinlärning och attityder till svenska språket genom samtal, enkäter, uppsatser och observationer.

Resultatet redovisas i form av livsberättelser, vilka visar hur andraspråkstalarna förhåller sig till sig själva som svensktalande och vilka strategier de använder i olika situationer. En utveckling framträder där de går från trots till acceptans, från undvikande till flexibilitet samt från planering till förenkling. Ett viktigt resultat i avhandlingen är även den tematiska analysen av andraspråkstalarnas rika bildspråk, vilket ger uttryck för såväl frustration och vanmakt som för tillfredsställelse och hopp om goda framtidsutsikter.

– Andraspråksanvändning är en omvälvande process som kräver stora arbetsinsatser. Många människor når inte ända fram och blir kanske aldrig nöjda med sitt språk. Språkinlärning i vuxen ålder är också något som får stora konsekvenser för det egna jaget, vem man blir eller tvingas bli som andraspråkstalare, konstaterar Katrin Ahlgren

Andraspråkstalarna citeras med hjälp av en etnopoetisk transkriptionsmetod, som syftar till att lyfta fram de kreativa aspekterna av deras språkanvändning och ge dem en röst som har egen bärkraft och som ger berättelserna en ny dimension.

– Jag hoppas att avhandlingen ska bidra till ökad förståelse för andraspråkstalares dilemman och möjligheter genom att lyfta fram både det som är allmänmänskligt och det som är unikt, och genom att belysa dynamiken i den utveckling som sker över tid, säger Katrin Ahlgren.

Katrin Ahlgren disputerade den 17 december med avhandlingen "Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv".

Tidskrävande process att lära sig svenska i vuxen ålder

 lästid ~ 1 min