Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2014

Går det att få ihop vardagsliv och sfi-utbildning?

För personer som läser svenska för invandrare (sfi) är deras identiteter viktiga när de läser och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras uppfattning om vilka de själva är stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på djupet.

En central roll har här identiteter knutna till sådant de har läst och skrivit tidigare i livet. Detta framhåller Annika Norlund Shaswar i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

Läsa och skriva
Intervjuer och klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder. De frågor som har undersökts är: Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver och för deras lärande?

Analyserna visar att i deltagarnas vardagsliv utanför sfi-studierna deltar de både i vardagligt läsande och skrivande som de själva tar initiativ till och styr över, och i läsande och skrivande som är utformat och styrt exempelvis av deras hyresvärd, bank eller försäkringsbolag. Dessa två typer av läsande och skrivande påverkar varandra och kan inte ses som tydligt åtskilda.

Vardag och studier
Även i klassrummet läser och skriver de studerande sådant som hör till vardagslivet utanför sfi. Ibland när de läser och skriver texter som har med vardagslivet att göra verkar läsandet och skrivandet inte påverkas av att det äger rum i sfi-klassrummet. Vid andra tillfällen händer att det vardagliga läsandet och skrivandet förs in i sfi-utbildningen, även om detta är svårt. En konflikt kan uppstå mellan den formella undervisningssituationen och deltagarnas försök att föra in sina erfarenheter från vardagslivet.

Ett exempel kan hämtas från en provgenomgång där man går igenom hur man skriver ett meddelande. Här utgår en av studiens deltagare från sina egna erfarenheter av att skriva textmeddelanden med mobiltelefonen medan läraren vill att de studerande ska inrikta sig på att skriva så att de kan få ett godkänt resultat på sfi-provet.

För att det vardagliga läsandet och skrivandet ska kunna ingå i sfi-studierna måste det förändras så mycket att det blir något helt annat än det var tidigare. Däremot går det ibland att dra nytta av vissa delar av det vardagliga läsandet och skrivandet. Om deltagarna i vardagslivet till exempel brukar samarbeta eller förstå ord utifrån sitt sammanhang när de läser och skriver så kan de ha nytta av detta även i sfi-studierna.

FAKTA
Disputationen äger rum fredag 5 december kl. 10.15, Humanisthuset, Hörsal G, Umeå universitet. Opponent är Rita Hvistedahl, professor, Institutt for laererutdanning och skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen Skriftbruk i vardagsliv och sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker finns publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera