Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2014

Tätortsnära skog ger urban livskvalité

Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urbana miljön och ger människor möjlighet att uppleva naturen. Utbudet av tillgänglig och attraktiv skog varierar dock mellan bostadsområden, och är särskilt låg inom socioekonomiskt utsatta kvarter, enligt forskning.

Olof Olsson har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det har visat sig vara en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden när skogen ställs mot starka exploateringsintressen inom den urbana miljön.

– Medan urbaniseringen inte nödvändigtvis utgör ett hot mot utbudet av skog över tid, så kan den ändå påverka de faktorer som influerar människor att besöka skogen – primärt dess tillgänglighet och attraktivitet. Skogens betydelse för människor ser dessutom olika ut beroende på bland annat socioekonomiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer, säger Olof Olsson.

För det personliga välbefinnandet är skogens betydelse särskilt viktig hos kvinnor, äldre och högutbildade, medan god tillgänglighet till skogen anses viktig främst bland äldre och lågutbildade. Människors grundläggande värderingar av livet, miljön och skogen i stort är mer betydande än socioekonomiska och demografiska faktorer.

– För att åstadkomma varierande rekreationsmiljöer som kan tillfredsställa olika målgrupper bör planeringen utgå från efterfrågan hos de lokala brukarna, och hur den matchar det lokala utbudet av tätortsnära skog med avseende på tillgänglighet och attraktivitet.

Tätortsnära skog i planeringen
Trots att Sverige är ett av Europas skogrikaste länder saknas lokalt inflytande över hur en stor del av skogsmarken bör användas för att maximera människors tillgång till attraktiva rekreationsområden. Bland de samhällsplanerare Olof har intervjuat framgår också att allmänheten i regel inte deltar i samråd som berör skötsel och planering av skogen. Det låga deltagandet av enskilda stadsbor i planerings- och beslutsprocesser kan leda till problem med legitimiteten för att fatta beslut om den skog som egentligen berör samtliga invånare i staden.

– Mot bakgrund av den omfattande skogsresursen och inte minst allemansrätten, kan man anta att tillgången till skog för rekreation generellt sett är god i svenska tätorter.

Det är dock inte hela sanningen, eftersom tillgängligheten överlag är sämre till mer attraktiva skogar. Detta gäller inte minst för boende i socioekonomiskt utsatta områden, där tillgången till en gratis utomhusresurs för fysisk och psykologisk återhämtning är nog så viktig för den allmänna hälsan, säger Olof Olsson.

Avhandlingen är baserad på enkätstudier omfattande ett brett urval av tätortsbor i Sverige, intervjuer med kommunala planerare med ansvar för grönstrukturfrågor, och GIS-analyser av digital skogsdata och registerdata.


Om disputationen: Fredagen den 5 december 2014 försvarar Olof Olsson, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Out of the Wild – Studies on the forest as a recreational resource for urban residents. Svensk titel: Bortom det vilda – Studier av skogen som en rekreationsresurs för stadsbor. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal S205, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera