Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2014

Nytt forskningsprojekt kommer att revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag

Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet “Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete”.

Projektet syftar till att skriva fram en pedagogisk-filosofisk grundläggning av innehållet i skolans värdegrundsarbete. Forskningen fyller därmed en kunskapslucka inom värdegrundsforskning.

Utgångspunkten för studien är att arbetet med värdegrunden i svensk skola har fått slagsida på form (hur-frågan) på bekostnad av innehåll (vad-frågan), en slagsida som reflekteras i både forskning och utvärdering. 

– Mycket pedagogisk forskning har hittills ägnats åt att analysera hur den så kallade värdegrunden kan implementeras och realiseras i undervisningen, men det saknas till dags dato systematisk forskning om vad de värden och dygder kan betyda som lärare och skolpersonal ska fostra till, säger Lovisa Bergdahl. Detta behov aktualiseras inte minst av den oro som många lärare känner idag inför att våga gå in i svåra etiska diskussioner i klassrummet. Lovisa Bergdahl ser frågan som extra viktig i ljuset av ett mångkulturellt samhälle där värdegrundens betydelse är i ständig omförhandling. 

– Det finns ett akut behov av en genomlysning av innehållet i de värden och dygder som den svenska skolan vilar på, betonar hon. Om värdena ska hållas levande behövs en systematisk innehållsmässig analys av värdegrundsbegreppen, däribland frihet, rättskänsla, generositet, tolerans, solidaritet och ansvarstagande, inom ramen för ett integrerat kunskaps- och fostransuppdrag.

Projektet utlovar att bidra med en revitalisering av skolans kunskaps- och fostransuppdrag i en tid som ställer höga krav på lärarens förmåga att tillsammans med eleverna leva och gestalta läroplanens värden i det dagliga arbetet i skolan.

Medsökande och medarbetare i projektet är Elisabet Langmann, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, samt professor Carl Anders Säfström, Södertörns högskola.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera