Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2014

Lokal nytta underlättar för utbyggd vindkraft

Det går lättare att bygga ut vindkraften om ett större fokus sätts på den lokala nyttan. Den slutsatsen dras i den nya rapporten ”Lokal nytta av vindkraft” från forskningscentrat ETOUR vid Mittuniversitetet.

– Våra exempel visar att lokal nytta är viktigt för att underlätta vindkraftens utbyggnad. Utbyggnaden går smidigare om legitimiteten är hög, vilket kräver att även den lokala nyttan beaktas när ny vindkraft planeras, säger Bosse Bodén, forskare vid Mittuniversitetet som lett projektet ”Lokal nytta av vindkraft”.

Projektet fokuserar på frågan om hur utbyggnader av vindkraft kan underlättas, givet regeringens planeringsram på 30 TWh vindkraft och kommunernas översiktsplaner. Att rapportens fallstudier är hämtade från mellersta Norrland förklaras av den kraftiga vindkraftsutbyggnad som skett och sker i regionen, och det intresse som finns för att få till stånd nya stora vindparker i bland annat Jämtlands län.

Projektet har skett i samverkan med en grupp regionalt verksamma vindkraftsintressenter och har bedrivits med stöd från Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

– Lokal nytta skapas alltid när en vindkraftspark byggs, men det är inte säkert att nyttan alltid överväger onyttan, säger Bosse Bodén. Ett syfte med projektet är därför att översiktligt visa på det juridiska ramverk och de spelregler som gäller vid den avvägning som sker mellan nytta och onytta i samband med tillstyrkans- och prövningsprocessen för stora vindprojekt. Även de utmaningar som är förenade med att underlätta en utbyggnad relaterat till dessa processer och frågan om lokal nytta diskuteras i projektet.

En viktig slutsats för att öka den lokala acceptansen och underlätta tillståndsprocessen är att en kontinuerlig dialog påbörjas så tidigt som möjligt mellan bolag/markägare och bygden. Projektet drar också slutsatsen att spelreglerna kring tillstyrkans- och prövningsprocessen behöver bli mer tydliga och transparenta, liksom att insikten bör öka om att en prövning utifrån plan- och bygglagen fyller olika funktioner.

Frågor kring tillståndsprocessen och lokal nytta bör enligt rapporten utredas vidare inom ramen för ett väl fungerande kommunalt självstyre. Bättre klarhet och exempelvis en lokal fastighetsskatt och extra resurser genom frivilliga överenskommelser, bedöms främja lokal acceptans och därmed underlätta en utbyggnad av vindkraften.

Projektet presenterar sina slutsatser vid Nätverket för vindbruks seminarium på samma tema under konferensen Vind 2014 den 22 oktober på Stockholm Waterfront.

Här hittar du hela rapporten: Lokal nytta av vindkraft

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera