Tema

Patientperspektiv i fokus

Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. Elisabeth Lindberg, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, har i samverkan med en vårdavdelning för äldre patienter, undersökt patientens delaktighet vid teammöten.


– Såväl vårdare som patienter behöver vara modiga för att utmana etablerade mönster och maktstrukturer, säger Elisabeth Lindberg, som nu disputerar vid Linnéuniversitetet.

Tidigare forskning har beskrivit faktorer som kan utmana att man utgår från patienten. Det kan vara faktorer som strikt hierarkisk struktur, konkurens om resurser och utrymme samt patientens sårbarhet. Dessa faktorer påverkar, i varierande utsträckning, patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård.

För att skapa kunskap om hur patientens roll stärks i mötet med vården riktar Elisabeth Lindberg i sin avhandling intresset mot vikten av ett vårdvetenskapligt patientperspektiv och hur detta kan vidmakthållas och utvecklas inom sjukhusvård.

Ronden har i tidigare forskning och i litteraturen beskrivits som traditionstyngd och hierarkisk med litet utrymme för patienten att komma till tals. Elisabeth Lindbergs forskning har till stora delar genomförts i samverkan med en vårdavdelning för äldre patienter. På den aktuella avdelningen genomfördes ett försök att utveckla ronden till ett teammöte där patienten inbjöds att närvara.

– Jag har intervjuat patienter och sjuksköterskor som deltagit vid dessa teammöten med patientnärvaro. Resultatet visar att teammötet inte bara är ett tillfälle för planering av vården, utan också kan bli ett känslosamt möte där existentiella dimensioner behöver få utrymme. Patienterna behöver sjuksköterskans vägledning innan, under och efter teammötet, fortsätter Elisabeth Lindberg.

– Då patienten inte får vägledning förstärks sårbarheten. Den förstärks också av traditionsbundna strukturer i vårdandet och vid teammötet. Konskevensen blir att patientperspektivet ”tappas bort” i vårdandet och då vårdandet ska utvecklas, säger hon.

Avhandlingen avslutas med förslag till fortsatt forskning såsom exempelvis interventionsstudier där äldre patienter involveras och fortsatt forskning om hur vårdandet kan utvecklas och värdesättas utifrån dess (mellan)mänskliga dimensioner.

FAKTA
Disputationen ägde rum vid Linnéuniversitet i sal Myrdal den 15 september kl. 10:30

Patientperspektiv i fokus

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here