Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2014

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

Vid Trafikverkets ordinarie kontroller av vägarbetsplatser förekommer en ganska stor andel brister. Motsvarande siffror på järnvägssidan ser ännu sämre ut, statistiken från 2013 visar på 71 procent allvarliga avvikelser.

För att få en bild av hur säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras vid upphandling, planering och genomförande av underhållsverksamheten på vägar och järnvägar har forskarna i denna studie genomfört intervjuer med relevanta aktörer.

– Problemområden som vi har identifierat rör bland annat implementering av nya regelverk, kontroll av arbetsplatser, rapportering av incidenter och olyckor samt säkerställande av kompetens hos personalen som utför arbetet, säger Anita Ihs, forskningschef på VTI.

Ett generellt intryck från intervjuerna är att det behövs förbättrade rutiner, bland annat för att säkerställa att alla berörda i alla led är informerade om gällande regler och att dessa är tydliga vad gäller roller och ansvar. Förbättrade rutiner behövs även för att följa upp brister som upptäcks vid arbetsplatskontroller samt för uppföljning av olyckor och incidenter så att man utifrån detta kan vidta åtgärder för att förhindra att dessa upprepas.

– Andra synpunkter som framfördes var att Trafikverket numera ställer kompetenskrav istället för utbildningskrav, vilket kan göra det mer komplicerat att kontrollera att kraven är uppfyllda samt att det vid arbetstoppar kan vara svårt att säkerställa kompetensen hos inhyrd personal, säger Anita Ihs.

Ytterligare en iakttagelse är att det genom åren har genomförts ett flertal studier av olika tekniska lösningar och andra åtgärder för att förbättra säkerheten för dem som arbetar med väg- och spårunderhåll. Flera av dessa lösningar har visat på lovande resultat, trots det tycks få av dem ha kommit till praktisk användning. Det vore önskvärt orsakerna undersöks för att i framtiden kunna påskynda implementeringen av nya tekniker och metoder.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera