Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2014

Effektivare rekryteringar genom större lyhördhet för forskning

Att anställa den bästa personen för jobbet är viktigt för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga. Forskningen har presenterat effektiva riktlinjer för detta, men i praktiken är det få rekryterare som utnyttjar den kunskap som forskningen har tagit fram.

En avhandling i psykologi från Stockholms universitet ger riktlinjer för att minska glappet mellan teori och praktik och därmed skapa effektiva och träffsäkra urvalsprocesser.

– Att arbeta i linje med den evidensbaserade forskningen skulle innebära stora ekonomiska förtjänster för företag och skattebetalare. Om urvalsbeslut fattades på rätt sätt skulle vi dessutom ha fler kvinnor på chefsposter och antalet invandrare som inte får jobb trots tillräckliga formella meriter skulle minska drastiskt. Arbetssökande skulle helt enkelt behandlas mer rättvist och icke-diskriminerande, säger Sofia Sjöberg på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Forskningen är tydlig i sina rekommendationer kring hur organisationer och HR-avdelningar bör utföra säkra, kostnadseffektiva och rättvisa urval vid rekryteringar. Trots detta tillämpas inte stora delar av rekommendationerna i det dagliga arbetet med urvalsprocesser.

I avhandlingen belyses vilka egenskaper som bör mätas, med vilken metod information bör samlas in, hur informationen bör vägas ihop till en helhetsbedömning och vad det kostar att avvika från det rekommenderade sättet att väga ihop informationen på. Till exempel bör den arbetssökandes intelligens vara en faktor som viktas högt.

– Intelligens är den enskilt viktigaste psykologiska faktorn när det gäller att förutsäga arbetssökandes arbetsprestation, visar avhandlingen. Vissa personlighetsdrag kan också förutsäga prestation men i betydligt blygsammare utsträckning jämfört med intelligens, säger Sofia Sjöberg.

Avhandlingen visar att en mekanisk metod för att väga ihop information om arbetssökanden till en helhetsbedömning är mer kostnadseffektiv än den kliniska metod som ofta tillämpas i idag. Den mekaniska metoden bygger på att den insamlade informationen vägs ihop lika för alla arbetssökanden enligt en matematisk algoritm och utan inblandning av rekryterarens subjektiva bedömning.

Nyttan med avhandlingen ligger hos alla som arbetar med personbedömningar och fattar urvalsbeslut i arbetslivet. Nyttan ligger också hos arbetssökande som får en inblick i vad de borde kräva för att behandlas och bedömas på ett relevant, rättssäkert, jämlikt och korrekt sätt.

FAKTA
Avhandlingens namn: Utilizing research in the practice of personnel selection. General mental ability, personality, and job performance.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:706092

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera