Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2014

Framtidens textilier kan ge säkrare trafik

Att upptäcka inre blödningar i hjärnan via en hjälm av textil eller att bilens säkerhetsbälte känner av om föraren börjar bli sömnig. Det är sådant som forskare från Högskolan i Borås jobbar med i trafiksäkerhetssamarbetet SAFER. Detta hänger ihop med högskolans satsningar inom Smart Textiles och Prehospen.

Leif Sandsjö är forskare vid Ingenjörshögskolan och trafiksäkerhetssamarbetet SAFERs kontaktperson för Högskolan i Borås. Han arbetar bland annat med hur sensorer kan integreras i klädesplagg för att mäta andning, hjärtfrekvens och liknande.

– Detta har stor potential och skulle kunna resultera i att till exempel bilars säkerhetsbälten kan registrera om föraren börjar dåsa till eller blir sjuk på något vis, säger han. Men jag är övertygad om att det finns många andra exempel från högskolans som skulle kunna finna direkt tillämpning eller ha stor nytta av samarbetsmöjligheterna som erbjuds via SAFER.

Ett samarbete
SAFER är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum där olika högskolor, myndigheter och representanter från näringslivet samarbetar. Vinnova är huvudfinansiär och sedan ett halvår deltar Högskolan i Borås i forskningssamarbetet. Syftet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Samarbetet har lokaler i Lindholmens Science Park i Göteborg, dit forskare kommer för att under kortare eller längre perioder arbeta i olika konstellationer.

En annan forskare som är knuten till Safer är Ruben Buendía, som disputerade i höstas som forskarstudent på KTH men med Högskolan i Borås som hemvist för sin forskning. Han har just börjat på en postdoc-tjänst som samfinansieras av SAFER, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås.

– Ett av de områden som jag fokuserar på är elektrisk bioimpedans och hur det kan användas för att upptäcka blödningar, säger han. Textila elektroder som till exempel integreras i en textil hjälm eller ett par handskar blir lätta att använda eftersom elektroderna automatiskt hamnar på rätt ställe när plagget tas på.

Elektrisk bioimpedans
Med elektrisk bioimpedans kan man mäta vattenvolymen i kroppen på icke invasivt sätt, alltså utan att sticka patienten. Man skickar elektrisk ström genom elektroderna och kan avläsa hur det elektriska motståndet i kroppen varierar beroende på var i kroppen det är och hur sammansättningen är just där.

– Därför tror vi att man skulle kunna avläsa om patienter har fått en inre blödning, till exempel i hjärnan, säger Ruben Buendía. Det skulle vara väldigt bra om det gick att avgöra redan i ambulansen. När det gäller strokepatienter, där ju stroke kan orsakas av antingen blödning eller blodpropp, skulle man kunna börja med adekvat medicinering redan i ambulansen om detta gick att avgöra.

Några av de utmaningar som projektet för med sig är att utveckla hjälmen så att elektroderna får tillräcklig kontakt med huden och att ta reda på hur tillförlitligt det är att mäta intrakraniell blödning med hjälp av bioimpedans.

– Bioimpedanstekniken är mycket känslig, men det är svårt att vara säker på vad de reagerar på, om det verkligen är en blödning eller om det är något annat. Vi planerar nu att med hjälp av djurförsök ta reda på hur säkra besked man kan få med hjälp av den här tekniken.

Högskolan deltar också i MedTech West där högskolan tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samverkar kring medicinsk teknik. Både Ruben Buendía och Leif Sandsjö deltar i detta samarbete och har sina ordinarie arbetsplatser i MedTech Wests lokaler på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Projektet jag nämnde, med integrerade textila elektroder i klädesplagg, rör faktiskt både MedTech West och SAFER, säger Leif Sandsjö. Sådana plagg skulle kunna användas inom sjukvården eller i ambulanser för att snabbt och enkelt få värdefull information om en patients tillstånd. Men den största potentialen för smarta textilier inom hälso- och sjukvård är i sammanhang utanför sjukhuset, till exempel i hemmet där patienten kan utföra en del mätningar på egen hand med hjälp av sensorer i kläderna. Min uppfattning är att samarbetsprojekt som SAFER och MedTech West är mycket värdefulla för att i samarbete med andra organisationer pröva nya idéer och föra utvecklingen framåt.

FAKTA
Mer info om Safer finns på www.chalmers.se/safer Mer info om MedTech West finns på www.medtechwest.se

Text & bild: Lena M FredrikssonNyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera