Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2014

Värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete bör öka

I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter, även de kunskaper, som inte ligger allra närmast det naturvetenskapliga idealet.

– Det är inte så att vi har något emot EPB när det tillämpas på rätt sätt och inkluderar även erfarenheter från praktiken, från alla inblandade. När man forskar med och om människor, kan helhetsbilden gå förlorad och vissa grupper falla bort om man inte hämtar kunskaperna där de finns, säger Anna Petersén, som är huvudförfattare till artikeln, som fått rubriken Calling Evidence-Based Practice into Question.

Redan Aristoteles beskrev olika former av kunskap utan att ge dem olika värde. Episteme, den logiska kunskapen, skilde han från fronensis, en mera praktisk form av kunskap. Episteme ligger närmare det naturvetenskapliga idealet med evidensbaserad kunskap, vilken på senare år dominerat inom socialvetenskapen och understött New Public Management, NPM.

Dilemma
Dilemmat för EBP är att ju starkare kraven är på rent vetenskaplig bevisning, desto mindre blir utrymmet för praxisbaserade kunskaper och erfarenheter.

– Vi vill minska slagsidan mot EBP, inte för att den är dålig utan för att praktisk kunskap bör värderas högre. Samhällsvetenskapen behöver inte alltid mäta sig mot naturvetenskap, samhällsvetenskapen är rik på kunskaper som bör finnas med när man utvärderar socialt arbete.

Trender inom samhällsförvaltning kommer och går och en förhoppning är att PBK, den praxisbaserade kunskapen, kan innebära en renässans för idéer, som hamnat i skymundan en tid. Det kan till exempel handla om olika intressenters erfarenheter, expertkunskaper från de som arbetar med frågorna samt lärande och utveckling i lokala sammanhang.

Utvecklade kunskaper
Författarna menar att öppenheten för olika former av kunskap egentligen bör betraktas som mindre kontroversiellt än EBP i sig självt.

– Men att på nytt sätta fronensis och kunskaper från flera intressenter på dagordningen är viktigt för att utveckla nya kunskaper för användning inom socialt arbete och vårt konkreta förslag är att använda strategier som bygger på PBK.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera