Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2014

Lärares arbetsglädje försummas

I samhällsdebatten framställs lärares arbete oftast som något bekymmersamt. En avhandling vid Göteborgs universitet gör det som forskningen sällan gör – undersöker lärarnas arbetsglädje.

I Anna-Carin Bredmars avhandling undersöks arbetsglädjen, som är av fundamental betydelse i lärarnas vardag. Den skapar en grundläggande känsla av hemvist och trygghet i arbetet och öppnar läraren för olika handlingsmöjligheter.

Studien visar att emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet är viktigt för att lärare ska känna arbetsglädje. Något som stärker både de relationella och rationella, förnuftsmässiga, dimensionerna i arbetet. Enligt Anna-Carin Bredmar är förnuft och känsla ömsesidigt beroende av varandra.

– Arbetsglädje infinner sig när lärarna handlar både utifrån ett känsligt förnuft och en förnuftig känsla i mötet med elever, kollegor och olika arbetsuppgifter. Att utveckla en emotionell lyhördhet i arbetet, som i sin tur ofta förknippas med arbetsglädje, är en yrkesskicklighet som är av stor betydelse för att göra ett bra arbete som lärare, säger Anna-Carin Bredmar, verksam vid Linnéuniversitetet.

I studien undersöker hon 19 lärares erfarenheter. Genom lärarnas beskrivningar av konkreta situationer har olika innebörder av arbetsglädje visat sig. Den framträder inte minst i de mänskliga aspekterna av arbetet, där samspelet mellan lärare och elev rymmer en mängd olika känslor.

– Arbetsglädje för lärare är både att glädjas tillsammans med elever och kollegor liksom att trösta och stödja dem. Likaså känner lärarna arbetsglädje när de blir mottagna som personer i mötet med elever och kollegor. Att samtidigt vara både personlig och professionell i arbetet är betydelsefullt. Lärare och elever är unika personer med unika behov och mål och samspelet mellan lärare och elev gynnas av en glad och positiv atmosfär, säger Anna-Carin Bredmar.

Studien syftar till att fördjupa förståelsen för lärares arbete och professionalitet. Att beskriva arbetsglädje som en källa till kunskap i lärares arbete synliggör en annorlunda förståelse av kunskap än den som vanligtvis framträder i beskrivningar av lärares yrkeskunnande.

Att positiva emotionella aspekter, som arbetsglädjen, i så hög grad ignorerats i lärares arbete har gjort att arbetets tjusning och attraktionskraft hamnat i skymundan och inte lyfts fram som något av betydelse i diskussionen om nya och förändrade krav på lärares arbete, anser Anna-Carin Bredmar.

– Att känna glädje i arbetet är en betydelsefull aspekt både i relation till lärares ämneskunskaper, didaktiska kunskaper och deras förmåga att skapa pedagogiska och goda relationer till sina elever. Att reflektera över och synliggöra vad lärare upplever som glädje i arbetet visar sig vara en aspekt som kan bidra till att utveckla en yrkesskicklighet av emotionell lyhördhet i arbetet, säger hon.

FAKTA
Anna-Carin Bredmar lägger fram sin avhandling "Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet" vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Avhandlingen har tagits fram inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, vid Göteborgs universitet. Disputationen äger rum fredagen den 11 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera