Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2014

Evolution i havet – vinna eller försvinna?

Att förstå hur arter kan anpassa sig i naturen har blivit en viktig fråga i och med klimatförändringarna. Nu visar forskning vid Göteborgs Universitet att den släta havstulpanen utvecklat förmåga att leva i vatten med väldigt olika salthalter.

Klimatförändringar och spridning av främmande arter hotar att förändra den marina miljön dramatiskt.

– Genom att studera hur olika arter kan hantera de här miljöförändringarna, och hur snabbt nya evolutionära anpassningar kan uppstå, kan vi få en bättre bild av hur havet kommer att förändras i framtiden, säger Anna-Lisa Wrange, vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet.

Olika strategier för att överleva
Arter hanterar förändringar i miljön på olika sätt. Vissa arter ändrar sin utbredning genom att förflytta sig till nya platser. Andra arter, exempelvis fastsittande djur som havstulpaner, stannar kvar och utvecklar särskilda genetiska anpassningar för att kunna tåla nya förhållanden.

– Vissa arter utvecklar istället en bred tolerans (plasticitet) till olika förhållanden som gör att de kan klara av nya förhållanden direkt genom att ändra exempelvis sin fysiologi eller sitt beteende, säger Anna-Lisa Wrange.

Tålig marin art
I sin doktorsavhandling har hon studerat den släta havstulpanen (Balanus improvisus), som uppvisar en anmärkningsvärt bred salthaltstolerans. Egenskapen har inneburit att havstulpanen kunnat etablera sig i nya miljöer. Den är mycket tålig och växer lika bra i låga som höga salthalter i havet, något som är relativt unikt för marina arter, visar forskningen.

– Överlevnaden och fortplantning var dessutom bättre i de lägre salthalterna, vilket tyder på att arten är speciellt anpassad till bräckt vatten, säger Anna-Lisa Wrange.

Kartlagt gener som reglerar saltbalansen
För att förstå hur den släta havstulpanen klarar av att leva i hav med vitt skilda salthalter, undersöktes även de gener i havstulpanen som är inblandade i att reglera saltbalansen. Studierna visar att havstulpanen har flera varianter av genen som uttrycks olika i olika livsstadier och salthalter.

– Dessa intressanta upptäckter kommer att bli användbara för fortsatta studier för att förstå hur vissa arter är så tåliga medan andra inte klarar av att leva i låga salthalter, säger Anna-Lisa Wrange.

Etablerat sig i Östersjön
Artens förmåga att fästa sig på båtskrov samt förmågan att klara av att leva i olika salthalter har bidragit till att arten har kunnat sprida sig över hela världen.

– Det är också en av få arter, och den enda havstulpanen, som har etablerat sig i nästan hela Östersjön på mindre än 200 år, till förtret för många småbåtsägare, säger Anna-Lisa Wrange.

Klarar framtidens klimatförändringar
Tidigare forskning tyder på att salthalten i kustnära områden, som till exempel i Östersjön, kommer att minska i framtiden på grund av ökad nederbörd. Eftersom salthalten har stor betydelse för vilka arter som kan leva i en viss miljö, kan ekosystemet förändras dramatiskt om arter som inte tål låga salthalter slås ut.

– Tack vare sin breda tolerans till olika salthalter kommer den släta havstulpanen troligen inte att påverkas avsevärt i framtiden, utan snarare gynnas i en utsötad miljö. Så vi får räkna med att rengöra båtskroven även i framtiden, säger Anna-Lisa Wrange.

Avhandlingen: From Geography to Genes: Evolutionary perspectives on salinity tolerance in the brackish water barnacle Balanus improvisus

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera