Tema

Njurcancerns svaga punkt avslöjad

Njurcancercellers ämnesomsättning skiljer sig mycket från andra typer av cancer. Det visar en studie som gjorts av en grupp forskare på Chalmers. Upptäckten öppnar för nya metoder att diagnosticera den svårupptäckta cancerformen i ett tidigt skede, vilket kan ge nya förutsättningar att behandla sjukdomen.

Cancer uppstår genom mutationer i den mänskliga cellens gener. Omvandlingen till en cancercell innebär en grundläggande förändring av hur cellen använder näring och energi, det vill säga dess ämnesomsättning. Cancercellens ämnesomsättning är avgörande för dess ohämmade tillväxt.

Forskarna vid Chalmers har därför tittat på tio olika typer av cancer och deras ämnesomsättning. När de analyserade hur olika friska celler reglerar sin ämnesomsättning efter att de omvandlats till cancerceller gjorde de en oväntad upptäckt.

– Det var en cancerform som utmärkte sig. Njurcancerceller har en alldeles speciell omprogrammering av sin ämnesomsättning, som är dess svaga punkt. Det som var mest intressant var att vi fann att denna svaghet bör kunna mätas i ett enkelt blodprov, säger professor Jens Nielsen som leder forskargruppen.

Kliniska studier och möjligt läkemedel
För att fortsätta studera hur njurcancercellens ämnesomsättning kan användas för att diagnosticera den vanligaste formen av njurcancer har forskarna på Chalmers inlett ett samarbete med en italiensk forskargrupp på ett sjukhus i Padova i norra Italien.

– Det italienska sjukhuset ska analysera blod- och urinprover från njurcancerpatienter i en klinisk studie för att se om våra förutsägelser stämmer. Vi räknar med att inom några få år ha en metod som gör det möjligt att på ett enkelt sätt se om någon har njurcancer, säger Jens Nielsen.

Om man kan upptäcka njurcancer i tid får patienten en betydligt bättre prognos. Då kan man operera innan cancern har hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. Men resultaten av studien visar också att det på sikt kan bli möjligt att påverka njurcancercellens ämnesomsättning, för att på så sätt förstöra cancercellen.

– Njurcancercellerna måste kämpa för sin överlevnad då de har en störd ämnesomsättning. Det gör att man kan skräddarsy ett sätt att förstärka cancercellernas svaga sidor och helt enkelt döda dem, utan att skada njurens vanliga celler, säger Francesco Gatto som byggt cellmodellerna.

Forskargruppen på Chalmers har därför inlett ett samarbete med brittiska cancerforskare för att leta efter vilka mekanismer i cellen som kan vara avgörande för att förstöra njurcancerceller. Målet är att utveckla läkemedel som kan angripa den vanligaste formen av njurcancerceller.

Fakta om studien
Den vanligaste formen av njurcancer visar en unik reglering jämfört med andra cancertyper. Det nätverk av reaktioner som tillsammans utgör ämnesomsättningen hos njurcancerceller har flera brister som inte finns i andra cancertyper.  Njurcancerceller har en tendens att uppvisa ett bristfälligt sätt att syntetisera lipider och DNA, vilka båda är avgörande för cellens livscykel. Resultaten pekar mot nya metoder för att upptäcka njurcancer i ett tidigt skede genom att använda så kallade biomarkörer samt nya behandlingar som påverkar samma del av ämnesomsättningen och därmed avbryter njurcancercellens livscykel. Arbetet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Chalmersstiftelsen.

Fakta om njurcancer
• Varje år diagnostiseras cirka 1 000 fall av njurcancer i Sverige.
• Män drabbas 1,5 till 2 gånger så ofta som kvinnor.
• Det är vanligt att njurcancer förekommer utan några symtom och att tumören upptäcks vid utredningar som göra av andra orsaker än misstanke om njurcancer.
• I Sverige har antalet som insjuknar minskat under de senaste tjugo åren. De flesta som drabbas av njurcancer är 60 år eller äldre. Det förekommer, men är ovanligt, att njurcancer diagnostiseras hos personer under 40 år.
• Att ha cancer i båda njurarna är sällsynt men vid utredning måste man säkerställa att den andra njuren fungerar väl.

Njurcancerns svaga punkt avslöjad

 lästid ~ 3 min