Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2014

Positiva effekter för långtidsbehandling av diabetes

Forskning om diabetes vidUppsala visar att personer med diabetes har fått förbättrad överlevnad under den 30 års-period han studerat. Han har också visat att risken för hjärt-kärlkomplikationer inte minskar genom screening för diabetes.

Världen över rapporteras om en diabetesepidemi och att personer med diabetes har betydande överdödlighet jämfört med personer utan diabetes. Många patienter har dessutom redan hunnit få komplikationer vid diagnos. Screening för tidigare upptäckt rekommenderas därför av många myndigheter

Forskningen är baserad på ett lokalt diabetesregister där alla patienter som diagnosticerats med diabetes i Laxå mellan 1972 till 2001 har införts. Laxåregistret innehåller närmast världsunika data över samtliga diabetespatienter på en liten ort. Det följer dem i deras kliniska vardagssituation under trettio år.

Syftet med studien har varit flerfaldigt. Ett syfte har varit att studera om screeningupptäckt diabetes innebär mindre risk för komplikationer än klinisk upptäckt. Ett annat har varit att studera om höga socker- och blodtrycksvärden och läkemedelsbehandling av dessa tillstånd kan påverka risken för hjärt-kärlkomplikationer och förtida död. Ytterligare ett syfte har varit att studera nyinsjuknande, förekomst och mortalitetstrender över tid.

Tidigare studier har visat att individer som insjuknar i diabetes i hög grad har någon form av komplikation vid sjukdomsdebut, att sjukdomen har en lång latensfas samt att många personer är odiagnosticerade. Av dessa anledningar har många diabetesorganisationer i världen rekommenderat screening av individer med hög risk att insjukna i diabetes.

Personer med diabetes drabbas ofta av hjärt-kärlsjukdomar. Stefan Jansson har tillsammans med kollegor därför undersökt om dödlighet och insjuknande i kardiovaskulär sjukdom skiljer sig åt hos patienter med diabetes i Laxå beroende på om de är diagnosticerade via screening eller kliniskt.

Alla individer i Laxå som var mellan 35 år till 79 år ingick i screeningen som upprepades i cykler om fem år.

– Vi fann ingen signifikant skillnad i dödlighet eller insjuknande i kardiovaskulär sjukdom mellan de screening- respektive kliniskt diagnosticerade patienterna, berättar Stefan Jansson.

Studien visar vidare att läkemedelsbehandling mot diabetes minskar risken för att få hjärt-kärlkomplikationer.

I ett av avhandlingens delarbeten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia (2007, 50:703-710) visar Stefan Jansson att den åldersjusterade frekvensen av nyinsjuknande och förekomst av diabetes inte ökade över tid. Totalt upptäcktes 776 nyinsjuknade patienter med diabetes, 36 med typ 1- och 740 med typ 2-diabetes.

En annan tidigare publicerad studie i avhandlingen visar att patienter med diabetes uppvisade en 17 procent högre död oavsett orsak jämfört med personer utan diabetes, den hittills lägst rapporterade överdödligheten i världen. För kvinnor och män med diabetes var motsvarande siffror 22 procent och 13 procent. Trenden över tid visade att hjärt-kärldödligheten för personer utan diabetes samt män med diabetes har minskat medan ingen sådan positiv effekt kunde påvisas hos kvinnor med diabetes (Diabetes Care 33: 551-556).

FAKTA
Jansson, Stefan P.O., A Longitudinal Study of Diabetes Mellitus: With Special Reference to Incidence and Prevalence, and to Determinants of Macrovascular Complications and Mortality, Acta Universitatis Upsaliensis, ISBN: 978-91-554-8819-2

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera