Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2013

Lärarhjälp och delaktighet stödjer elevers hälsa

Elever som upplever att de är delaktiga och som får stöd av sin lärare, rapporterar i högre grad än andra att de har en god hälsa. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet som framhåller skolan som en viktig arena för att främja hälsa.

Många studier av barn och ungas hälsa fokuserar på problem hos individer och hur det kan åtgärdas. I en ny avhandling studeras istället faktorer i skolmiljön som kan bidra till elevers hälsa och skolframgång. För att genomföra detta utvecklades bland annat en positiv hälsoskala. I studierna ingår cirka 50 gymnasieelever och 1 500 grundskoleelever från skolor i Östersund.
– Skolan är en unik arena där nästan alla unga tillbringar en stor del av sin tid. Det innebär att skolan har stora möjligheter att främja hälsa och att också utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper, säger Maria Warne, doktorand.

Delar av resultaten från den enkät elever årskurs 6-9 besvarade visar att en hög delaktighet i klassrummet fördubblade sannolikheten för att eleverna också skulle rapportera att de har en god hälsa. Delaktighet har mätts med frågor om hur eleverna upplever demokrati, samarbete och kommunikation i klassrummet. Också upplevelsen av ett högt stöd från lärare och kamrater samt om eleverna ofta pratade med båda föräldrarna, fördubblade sannolikheten för att eleverna skulle rapportera en god hälsa.

– Resultaten är viktiga för att skolan ska kunna utveckla metoder och arbetssätt som ökar elevernas delaktighet och som på så sätt också främjar deras hälsa, säger Maria Warne.

I de kvalitativa studierna deltog gymnasieelever från barn- och fritidsprogrammet och dåvarande IV- programmet. Resultatet visade att också gymnasieeleverna önskar mer samarbete och mer inflytande i skolan, om deras engagemang gav resultat.
Metoden ”Photovoice” har i avhandlingen använts som ett verktyg för att öka elevernas delaktighet i skolan. Metoden går ut på att genom foton dokumentera den egna verkligheten och utifrån det skapa engagemang samt förslag till förändringar.

– Skolor har möjlighet att använda sig av olika metoder för att öka delaktigheten och Photovoice är en fungerande metod för att involvera elever i skolarbetet, men den kräver ytterligare kunskap och anpassning till olika grupper, säger Maria Warne.

Andra intressanta resultat rör elevernas möjlighet till återhämtning. Återhämtningens betydelse för hälsan är studerad i den vuxna befolkningen, men det finns nästan ingen forskning vad gäller skolelever. 

– Det finns indikationer på att eleverna har ett stort behov av återhämtning både under och efter skoldagen samt under helgerna. Eleverna upplevde att möjligheterna till återhämtning påverkade deras motivation och psykiska hälsa, säger Maria Warne.

Läs hela avhandlingen:
“Där eleverna är — ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera