12 november 2013

En politik för ökat byggande och bättre infrastruktur

Varför byggs det så få bostäder och så lite infrastruktur i Sverige trots så stor efterfrågan? Och hur skulle en ökning av byggandet bli möjligt? Svar ges i en forskningsrapport från SNS, Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, av KTH-professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind.

I rapporten presenteras en rad förslag för att förbättra det svenska systemet för planering av bostadsbyggande och infrastruktur:

Avskaffa det kommunala planmonopolet. Kommunernas starka ställning i markfrågor ger upphov till ineffektiva lösningar där kommunala intressen hävdas på bekostnad av det regionalt och nationellt önskvärda.

Röj upp bland riksintressena. Under senare decennier har det skett en kraftig ökning av områden som utpekas som riksintressanta. Riksintressen bör inrättas med större restriktivitet och det måste vara lättare att ompröva dem.

Samordna infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. Statliga infrastruktur­investeringar i tillväxt­regionerna bör villkoras med att bostadsbyggande sker på mark som blir mer attraktiv.
Planerings­processen måste effektiviseras. Kommunernas effektivitet i att hantera planprocesserna kan ökas om de görs ansvariga för medfinansiering av kostnader för planläggning och bygglovsprövning. Effektiviteten kan också öka genom tydliga tidsgränser och transparens för processer både inom stat och kommun.

Stärk den representativa demokratin – begränsa det direkta medborgarinflytandet. Dagens system för dialog gynnar ofta högljudda särintressen. Politikens roll måste vara att väga lokala intressen mot varandra och mot kommunövergripande och samhälleliga mål. Nya metoder för dialog med medborgarna måste utvecklas.

Slopa överklagandemöjligheter. Många av dagens överklagandemöjligheter bör tas bort. Prövningstillstånd för överklagande är rimligt. Det bör finnas större möjligheter för dem som drabbas att få ekonomisk kompensation.

– Dagens planeringssystem är ineffektivt, byråkratiskt och svårbegripligt. Systemet tar inte hänsyn till individers och företags ekonomiska rörlighet, säger Hans Lind.

Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind är alla professorer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Ladda ner rapporten här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera