Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2013

Ny metod bidrar till renare gas från biomassa

För att minska klimatförändringarna, måste vi i större utsträckning ersätta energi från fossila bränslen med förnybar energi. Forskaren Leteng Lin har utvecklat en aerosolbaserad metod där kolpartiklarnas förgasningskinetik i olika biomassaprover, som ved, halm, energigräs, har fastställts experimentellt i ett brett temperaturområde.

Biomassa är en förnybar energikälla som idag främst används för att producera el och värme. Biomassa kan också omvandlas termokemiskt till en gas rik på CO, H2 och CH4. Efter gasrening och uppgradering kan gasen syntetiseras till olika kemikalier eller till fordonsdrivmedel som syntetisk diesel, metanol och dimetyleter (DME). Produktgasen innehåller föroreningar i form av tjära, oorganiska ångor och fasta partiklar som aska, sot och kol, vilket innebär svårigheter för processutvecklingen. Genom att öka kunskapen om reaktiviteten hos kolpartiklar partiklar och genom att karakterisera partikelfraktionen i gasen underlättas konstruktion, modellering och optimering av såväl förgasningsprocess, gasrening och uppgradering.

Leteng Lin har utvecklat en aerosol-baserad metod för att i realtid undersöka reaktiviteten hos suspenderade kolpartiklar. Baserat på denna metod har kolpartiklarnas förgasningskinetik i olika biomassaprover (ved, halm, energigräs) fastställts experimentellt i ett brett temperaturområde. Leteng Lin har även tillämpat aerosolmätmetoder för provtagning och karakterisering av partiklar i den heta gasen från två typer förgasare: en indirekt bubblande fluidiserad bäddförgasare och en cirkulerande fluidiserad bäddförgasare. Partiklar i storleksområdet av 10 nm–10 µm undersöktes med avseende på storleksfördelning, morfologi och elementarsammansättning genom både on-line och off-line tekniker.

FAKTA
Leteng Lin kommer ursprungligen från en liten by som heter Houjia, utanför Wendeng City i Kina. Under de senaste sex åren har han arbetat och forskat vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet).

Avhandlingen “Char conversion kinetics and aerosol characterization in biomass gasification” försvaras den 18 oktober, klockan 10:00. Opponent är professor Alberto Gómez-Barea, University of Seville, Spanien.
Avhandlingen kan beställas från lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera