Tema

Genusperspektiv på design utmanar till förändring i nytt forskningsprojekt

Högskolan i Halmstad får 2,7 miljoner kronor av Vinnova till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och pröva en ny metod för jämställdhets- och förändringsarbete i arbetslivet. I projektet ska en tvärdisciplinär forskargrupp undersöka vilken potential design har som social aktör i jämställdhets- och förändringsarbete.

Högskolan i Halmstad får 2,7 miljoner kronor av Vinnova till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och pröva en ny metod för jämställdhets- och förändringsarbete i arbetslivet. I projektet, som heter ”Origo – med design som social aktör för genusmedveten förändring och innovation”, ska en tvärdisciplinär forskargrupp under två år undersöka vilken potential design har som social aktör i jämställdhets- och förändringsarbete.

– Forskning pekar på behov av nya metoder för jämställdhetsarbete, och för att kunna omsätta genusperspektiv i praktiken. Vi ser design som ett möjligt verktyg för att arbeta med dessa frågor. Genom att ta fram konceptuella prototyper som synliggör genusperspektivet i en viss miljö kan vi ställa frågor om och medvetandegöra genus och jämställdhet, säger Anna Isaksson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad, och forskningsledare för det nya projektet Origo.

Androstolen utmanar normer och föreställningar
Origo bygger vidare på projektet ”Hälsoformer och tekniknormer” vid Hälsoteknikcentrum Halland på Högskolan i Halmstad där en konceptuell prototyp togs fram för att just synliggöra genusperspektiv inom hälsoteknikområdet. Projektet resulterade i Androstolen, en undersökningsstol designad för män, men utifrån kvinnors upplevelse av gynekologstolen.

– Som konceptuell produkt både avslöjar och utmanar Androstolen våra förutfattade meningar och föreställningar om kvinnor och män. Den väcker bland annat frågor om vems behov som har företräde i produktutveckling och varför andrologi inte är lika självklart som gynekologi. Tanken är att stolen ska skapa reflektion och medvetenhet kring genus och jämställdhet inom hälsoteknik, säger Emma Börjesson tidigare projektledare för Hälsoformer och tekniknormer.

Tvärdisciplinärt projekt
Projekt Origo drivs av Högskolan i Halmstad i samarbete med designforskare på KTH. Konkret ska den metod, som bygger på genusteori och kritisk design och som användes när Androstolen togs fram, prövas i två olika miljöer, dels på Hälsoteknikcentrum Halland, dels på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Det finns en stark manlig stämpel på brandmannayrket och tidigare jämställdhetssatsningar inom brandförsvaret har haft begränsade effekter. Därför är Södertörns brandförsvarsförbund en mycket intressant miljö att ta fram en ny konceptuell prototyp i, som utmanar och förhoppningsvis leder till genusmedveten förändring, säger Emma Börjesson.

”Lyckats skapa uppmärksamhet kring jämställdhetsfrågan på ett helt nytt sätt”
Projektledningens förhoppning är att Origo ska leda fram till en ny metod för att arbeta med jämställdhet och förändring.

– Projektet har också en tvärdisciplinär referensgrupp bestående av forskare från sju olika discipliner, från både Högskolan i Halmstad och KTH. På så vis kan vi både inhämta och sprida bred kunskap kring dessa frågor, säger Anna Isaksson.

I Vinnovas motivering till anslagsbeviljandet står bland annat att:
”ansökan beskriver ett projekt med en spännande kombination av genus och design. Projektet fokuserar process vilket är ovanligt. (…) ett tvärdisciplinärt forskarteam som lyckats skapa uppmärksamhet kring jämställdhetsfrågan på ett helt nytt sätt med konceptuella prototyper (…)”.

Mer information om Androstolen

Genusperspektiv på design utmanar till förändring i nytt forskningsprojekt

 lästid ~ 2 min