Tema

Analys saknas i det brottspreventiva arbetet

Hur fungerar det brottsförebyggande arbetet i Östergötland? En ny rapport har kartlagt arbetet och pekar ut riktningar för att förbättra det.

2010 bildades Regbrå (Regional samverkan för brottsprevention), ett samarbete mellan Östergötlands kommuner, polismyndigheten i Östergötland och Linköpings universitet.

Den nya rapporten är en kartläggning över hur samarbetet fungerar och ger en helhetsbild av hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i länet. Det är väl förankrat, högst upp i den kommunala hierarkin, på kommunstyrelsenivå, visar rapporten.

– Arbetet har ett starkt stöd. Samtidigt får det inte alltid de resurser som behövs, säger Lena Henricson som arbetar med brottsförebyggande arbete i Motala kommun och är en av de två redaktörerna.

Studien visar att man arbetar på olika sätt med brottsprevention i kommunerna. En brist är att alla kommuner inte gör kartläggningar över de lokala problem som finns. På så vis utvecklas inte arbetet i tillräckligt hög grad.

Det handlar också om att hitta långsiktiga strategier som är baserade både på den praktiska och forskningsbaserade kunskap som finns.

– I arbetet finns tre aktörer – polis, kommuner och universitetet. Alla yrkesgrupper som är involverade har olika kunskapsgrund och traditioner, som till exempel polis, socialarbetare skolpersonal och forskare. Det gäller att få samtliga att förstå och respektera varandras kunskap och uppdrag, att hitta den typen av kommunikation. Först då kan arbetet bli mer effektivt och ge långsiktiga och hållbara resultat, säger Kerstin Johansson, forskare vid Linköpings universitet och den andra redaktören för rapporten.

De olika yrkesgrupperna behöver arbeta fram en gemensam analys av de problem som finns.

– En sådan analys saknas många gånger. Det är viktigt att ha gemensamma referensramar och på så vis komma fram till hur problemen ser ut, säger Lena Henricson.

Som exempel nämner hon att det som kan vara ett ”icke-problem” för personal på en fritidsgård kan ses som en viktig fråga för polisen, och vice versa.
Rapporten ska nu resultera i flera workshops där deltagarna diskuterar vad som behöver prioriteras de närmaste åren. En regional strategi kommer också att arbetas fram.

– Det här är en viktig diskussion där alla ska få säga sitt, poängterar Kerstin Johansson.

Rapporten heter ”Brottsprevention i Östergötland – en kartläggning av aktiviteter och kunskapsläge” och ges ut av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet. Rapporten kan laddas ned eller beställas via CKS.

CKS är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Analys saknas i det brottspreventiva arbetet

 lästid ~ 2 min