Tema

Designerns yrkeskunnande bidrar till innovativa företag

Vad händer om man låter designerns yrkeskunnande stå modell för innovationsarbete i ingenjörsföretag? Hur kan innovation gynnas av att man ifrågasätter produkterna man tillverkar? Marcus Jahnke, doktorand vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk, har genomfört en experimentell studie där fem designer delar med sig av sitt yrkeskunnande till fem företag med lite designerfarenhet.

Marcus Jahnke har i sitt avhandlingsarbete studerat vad som händer om man tillför designerns yrkeskunnande till traditionella industri- och ingenjörsföretag. Studien, som pågått mellan 2007 och 2012, finansierades av VINNOVA och genomfördes i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

I studien sammanfördes fem utvalda designer med fem företag (ex Alfa Laval & Tranemo Workwear AB) med målet att stärka företagens innovationsförmåga. I en serie workshopar fick grupper av anställda med olika yrkesbakgrund arbeta designmässigt ”hands-on”. Det kom till stor del att handla om att utmana och utvidga invanda synsätt på företagets egna produkter, bland annat genom att fördjupa sig i brukarens perspektiv. Genom att låta grupperna söka inspiration på oväntade ställen, och genom skapande arbete med bilder och material kunde nytänkande produktkoncept ta form.

–I företagen var man ovana vid den här typen av processer. Dels krävde ifrågasättandet ovanligt högt i tak, och dels kändes inledningsvis det skapande arbetet ”dagisaktigt” och obekvämt för en del. Här behövdes verkligen designerns hela yrkeskunnande och aktiva vägledning för att det skulle fungera, säger Marcus Jahnke.

– Det var också processer som behövde ta tid. Att vidga förståelsen av de egna produkterna, och sen lyckas åstadkomma nytänkande produktkoncept är inget man gör på ett par snabba brainstorming-övningar. Det här var snarare lärandeprocesser som typiskt tog ett år per företag.

– Men det kanske mest spännande var att design bidrog till innovationsprocesser som var sociala till sin karaktär, och där alla kunde delta med sina olika erfarenheter och perspektiv. Ofta talar man om innovation som en individuell förmåga att komma på nya idéer, men här uppstod det nya så att säga mellan individerna, tillägger Marcus Jahnke.  

Ur ett teoretiskt perspektiv visar avhandlingen på hur hermeneutiken, filosofin om meningsskapande, kan bidra till att bättre förstå designs bidrag till innovation. 

FAKTA
Marcus Jahnke är doktorand på HDK — Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. Han är även knuten till Business & Design Lab (samarbete mellan Handelshögskolan och Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet) och Designfakulteten (ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH).

Avhandlingens titel: ”Meaning in the Making — Introducing a Hermeneutic Perspective on the Contribution of Design Practice to Innovation”. OPPONENT: Professor Roberto Verganti, Politecnico di Milano TID FÖR DISPUTATION: 20 september.
Avhandlingen kan laddas ned på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/33428
Läs en intervju med Marcus Jahnke på Göteborgs universitets webb.

Designerns yrkeskunnande bidrar till innovativa företag

 lästid ~ 2 min