Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juli 2013

Hinder för mer energieffektiv vägbelysning

Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare gatubelysning än den som används i svenska kommuner idag så sker det relativt få nyinvesteringar. Rapport 786 visar att det strategiska sammanhanget i form av energibesparingar och effektiviseringar har stor betydelse för benägenheten att fatta beslut om investeringar, medan hinder kan uppstå när ansvaret läggs ut på entreprenad.

Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare väg- och gatubelysning än den som oftast används i svenska kommuner idag, så sker det relativt få ny- och reinvesteringar. Möjlighet till energibesparingar har stor betydelse för benägenheten att fatta beslut om investeringar, men hinder kan uppstå när ansvaret läggs ut på entreprenad.

Studien i VTI rapport 786 identifierar faktorer som utgör hinder respektive drivkrafter för ny- och reinvesteringar i energieffektivare väg- och gatubelysning. Författarna har analyserat planerings- och beslutsprocesser, ansvarsfrågor och aktörer i ett antal svenska kommuner samt undersökt hinder och drivkrafter i 12 svenska kommuner av olika storlek genom att intervjua de ansvariga för väg- och gatubelysning (VGB).

Undersökning visar att de studerade kommunerna har varierande grad av energieffektiv VGB och olika andel kvicksilverbelysning kvar. De skiljer sig också åt avsevärt i hur de organiserat ansvarsfrågor, beslutsprocesser och hur de arbetar strategiskt med energifrågor. De kommuner som hade störst andel kvicksilverbelysning kvar i VGB hade inte samordnat frågan med någon annan strategisk fråga såsom energi, miljö eller trygghet. Dessa kommuner hade ett rent tekniskt och funktionellt synsätt på VGB och bytte endast armaturer då de gamla tjänat ut, så det strategiska arbetet med energiplaner verkade endast ha en begränsad effekt på reinvesteringsbesluten.

Det verkar som att det kan vara ett hinder för förnyelse när ansvaret för planeringen och förnyelsen av VGB läggs ut på entreprenad. Detta var typiskt för kommuner med stora andelar kvicksilverbelysning kvar. Däremot verkar inte brist på kunskap och brist på ekonomiska medel uppfattas av kommunernas ansvariga som betydande hinder mot förnyelse.
Det strategiska sammanhanget i form av energibesparingar och energieffektiviseringar tycks ha mycket stor betydelse för benägenheten att fatta beslut om reinvesteringar i VGB. Exempelvis angav fyra av de fem kommuner som helt eller till mycket stor del redan bytt ut kvicksilverbelysning mot andra typer av ljuskällor att energibesparingar var det primära skälet för att byta.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera