Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2013

Darwinism ger ny kunskap om affärsrelationer

Forskning om affärsrelationer handlar i hög grad om det som utmärker bra relationer och mest om etablerade relationer. I sin doktorsavhandling har Johan Kask undersökt om det med hjälp av Generalized Darwinism går att få ny kunskap om och förklaringar till hur affärsrelationer uppkommer och förändras med tiden.

Avhandlingen är en utvidgad sammanfattning av fyra delprojekt, som Johan Kask författat själv och i samarbete med andra forskare. Två av projekten, med litteraturstudier som grund, diskuterar rådande teorier om affärsrelationer i förhållande till mer dynamiska/evolutionära förklaringssätt. De två andra
delprojekten är empiriska studier, dels av musikmarknadens snabba omvandling, dels av vilka förutsättningar som är gynnsamma för att småföretag ska kunna hitta affärspartners.

Att tala om darwinism för kanske tanken till biologi, men Johan Kask menar att Generalized Darwinism, GD, den förklaringslogik som Charles Darwin byggde biologisk teori på har ett bredare användningsområde. En darwinistisk förklaringsmodell går att använda inom många områden där det sker ett samspel mellan variationer, urval och bevarandemekanismer, biologi är ett område och affärsrelationers evolution är ett annat.

Förändrad omvärld
– Exemplet från musikindustrin innebär en dokumentation av ett historiskt skede där det från början fanns en dominerande design på musikmediet – fonogrammet som varierat från stenkaka till CD. Den produkten bestämde också marknadskanalerna med en kedja av affärsrelationer, som hakade i varandra från skivbolag, distributionsbolag, skivaffär och till kunden. Digitalisering, datorisering och internet var omvärldsfaktorer, som gjorde det möjligt att utmana den stabila strukturen. Detta teknikskifte kom att förändra musikmarknadens kedja av affärsrelationer i riktning mot en ny struktur, först genom nedladdning via nätet och senare genom streaming.

Egenskaper som hindrar
En vanlig uppfattning bland entreprenörskapsforskare är att proaktivt handlande, risktagande och innovativt tänkande ökar chansen för ett nystartat, mindre företag att skapa relationer med ett större företag, till exempel som etablerad återförsäljare. Men Johan Kask har funnit att det kan vara tvärtom.

– Det här stämmer inte på mogna marknader med en eller ett fåtal etablerade tekniska lösningar som dominerar. Där kan dessa entrepreneriöriella egenskaper i stället vara ett hinder i relationsskapandet. De kan göra nytta på oroliga produktmarknader, som inte domineras av en viss lösning, men studien här visar att ”det beror på” om dessa egenskaper ska vara framgångsrika.

Samspel och helhet
Studier av affärsrelationer är ofta snäva genom att isolera ett fåtal interna eller externa variabler. Johan Kask menar att man måste titta mer på samspel och helhet samt ta hänsyn till yttre omständigheter för att förstå vad som påverkar utvecklingen. Generalized Darwinism är en teori som kan förklara ett verkligt förlopp genom att den vidgar analysen till ett populations- och systemtänkande.

Ett av delprojekten i avhandlingen, som Johan Kask skrivit tillsammans med kollegan Tobias Johansson, har helt nyligen publicerats i den ansedda forskningstidskriften Industrial Marketing Management. Den handlar just om förutsättningarna för att använda darwinistisk teori inom marknadsföringsforskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera