Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2013

Ökad belysning ger ökad hastighet

Då en förbättringsåtgärd utförs i vägmiljön finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, till exempel om belysningen ökar. För att minska olycksrisken för fotgängare göra dem mer iögonfallande genom till exempel en insnävning vid övergångsstället, istället för att öka dess synbarhet genom belysning.

Då en förbättringsåtgärd utförs i vägmiljön finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, exempelvis om belysningsnivån ökar.

I VTI notat 15-2013 redovisas en studie som i första hand ska ses som en metodstudie som innebär mätning av spontant vald hastighet. Resultaten visar på en svag, men tydlig tendens till ökad hastighet med ökad belysningsstyrka.

I Sverige är påkörning av fotgängare på övergångsställen ett stort problem; cirka 30 personer omkommer årligen i kollision i mörker mellan fotgängare och motorfordon. Detta förklaras sannolikt inte av alltför låga belysningsnivåer, eftersom upptäcktsavstånden till en fotgängare är långa redan vid låga belysningsstyrkor. Sannolikt reducerar man därför inte risken för påkörning av fotgängare genom att förbättra dennes synbarhet med högre belysningsnivå, utan genom att göra fotgängaren mer iögonfallande, exempelvis genom en insnävning vid övergångsstället.

Mätningarna i studien har gjorts med försökspersoner som har kört en personbil utrustad med kontinuerlig registrering av hastigheten och videofilmning av vägmiljön framåt.

Datainsamlingsmetoden fungerade, men måste anses långsam. Antalet möjliga mätdagar är få; mörker med uppehållsväder finner man nästan endast under augusti till mitten av oktober och nederbördsdagar är inte användbara. Därför kan det vara svårt att få tillräckligt med data, åtminstone under en och samma säsong.

Antalet försökspersoner var vid detta metodtest litet, sex stycken, så signifikanta resultat är inte att förvänta. Emellertid visade fem av dessa en tendens till att öka hastigheten med ökad belysningsnivå, medan den sjätte sänkte hastigheten något. Resultaten ger en indikation på att det finns anledning att undersöka vidare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera