Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2013

Samarbete om fjärrvärme försvann med avreglering

I Storstockholm samarbetade de kommunala energibolagen länge för att skapa ett regionalt system för fjärrvärme, men fjärrvärmens kommersialisering innebar slutet på det regionala samarbetet.

Från 1978 fram till energimarknadens avreglering 1996 hade kommunerna i Storstockholm ett långtgående regionalt samarbete om fjärrvärmen.

– Samarbetet skedde på kommunernas initiativ och var ett slags regional planering underifrån som var ovanligt framgångsrik, berättar Dick Magnusson, som disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om fjärrvärmesystemets utveckling i Stockholmsregionen.

Stockholms energi var drivande i ett regionalt energibolag där kommunerna enades om gemensamma strategier för fjärrvärme. Sedan dess finns bland annat två fjärrvärmesystem som är sammankopplade över kommungränserna, vilket är ovanligt i Sverige.

I och med avregleringen förändrades villkoren för fjärrvärme. Marknaden kommersialiserades och många kommunala energibolag privatiserades. Nästan hälften av fjärrvärmesystemen i Stockholmsregionen ägs numera av finska Fortum och tyska E.ON. År 2003 lades det regionala energibolaget lades ned.

– När kommunerna inte längre ägde energibolagen och hade gått miste om kompetensen som fanns där förlorade den regionala samverkan mening. Om kommunerna ska kunna påverka energibolagen krävs nya politiska verktyg, säger Dick Magnusson.
Från att länge ha varit i ständig tillväxt har dagens fjärrvärmemarknad stagnerat. Fjärrvärme har haft störst betydelse i flerbostadshus, men där är marknaden mättad. I småhusområden är fjärrvärme inte ett lika självklart alternativ.

Men Dick Magnusson menar att det trots stagnationen är en dynamisk marknad som står inför nya utmaningar som har med bland annat klimatförändringar och krav på energisnåla bostäder att göra.

– Intresset för fjärrvärme har ökat, liksom förväntningarna på kommunala lösningar. Men kommunerna har paradoxalt nog mindre möjligheter än någonsin att påverka energiförsörjningen, konstaterar Dick Magnusson.

Avhandlingen heter District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order? Planning and Development in the Stockholm Region, 1978-2012. Här kan dem ladddas ned.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera