Tema

Svårt att säkerställa utsläppsminskningar från transporter

Allt fler vägtransportörer vidtar frivilliga åtgärder för att minska klimatutsläpp från sina godstransporter. Vikten av att ses som en anvarstagande aktör i samhället ger goodwill och företagens klimatarbete engagerar medarbetarna, vilket uppges som motiv för åtgärderna. Samtidigt är det svårt att säkerställa minskade utsläpp hos företagen.

I rapporten ”Frivilliga klimatåtgärder på den svenska transportmarknaden” har fem företag intervjuats angående vilka frivilliga klimatåtgärder de har genomfört, om det har kostat dem extra pengar, hur stora utsläppsminskningarna har varit och vad som är drivkrafterna bakom åtgärderna.

– Vi har tittat på flera åtgärder för minskade utsläpp och många av de intervjuade företagen pekar exempelvis på alternativa bränslen, ruttplanering och uppföljning av sparsam körning, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI som har skrivit rapporten tillsammans med Anna Mellin.

Svårt att jämföra
Det finns inga lagkrav på hur klimatutsläpp ska redovisas, däremot finns det riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. En europeisk standardisering av hur företag ska beräkna sina klimatutsläpp från transporter började gälla från och med 2013.

Forskarna anser det intressant att jämföra hur mycket företagen minskar sina utsläpp jämfört med om de inte hade haft sina uttalade klimatstrategier. Men företagen saknar metoder för att kunna jämföra en sådan nivå.

Drivkrafterna bakom klimatåtgärderna är att det generar kostnadsminskningar och minskade utsläpp av växthusgaser. Åtgärderna görs alltså av klimatskäl samt för att uppnå logistiska och ekonomiska effektiviseringar.

Lönsamt med mätning
Vissa av de utsläppsminskningar som företagen åstadkommer skulle förmodligen delvis ha genomförts ändå och på grund av detta kan effekterna av de frivilliga åtgärderna vara mindre än de som redovisas. Dessutom har det inte funnits tillgång till några kostnadsberäkningar för de åtgärder som företagen har redovisat, därför är det svårt att bedöma i vilken utsträckning åtgärderna är ekonomiskt lönsamma. I rapporten har man inte kunnat finna något tydligt exempel på ett företag som gör större uppoffringar för att åstadkomma mer hållbara transporter.

– Detta kan bero på att det hittills saknats standardiserade metoder för att göra sådana beräkningar och redovisningar. Ett oberoende certifieringssystem skulle kunna innebära flera olika drivkrafter. För det första kan det bli mer intressant för kunderna att betala mer för en tjänst som kan visas vara klimatmässigt bättre, för det andra kan en objektiv mätning göra det lönsammare för företagen att vidta ytterligare åtgärder om mätningarna ökar efterfrågan, säger Roger Pyddoke.

Svårt att säkerställa utsläppsminskningar från transporter

 lästid ~ 2 min