Tema

Sjukgymnastik kan hjälpa patienter med luftrörsbesvär

Sensorisk hyperreaktivtet är en form av luftrörsbesvär som utlöses av dofter och kemikalier i omgivningen men även av ansträngning och kyla. Någon medicinsk behandling finns inte – men en avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att sjukgymnastik kan hjälpa de som lider av den ”okända” luftrörssjukdomen.

Omkring sex procent av den vuxna svenska befolkningen, en majoritet av dem kvinnor, anses drabbade av sensorisk hyperreaktivitet (SHR) – en form av luftrörsbesvär som utlöses av kemiska faktorer i vår omgivning.

Trots likheten med astma och/eller allergi visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin att SHR-patienternas symtom och reaktioner på flera sätt skiljer sig från patienter med andra sjukdomar i luftvägarna: SHR-patienterna har en högre andningsfrekvens och en minskad rörlighet i bröstkorgen jämfört med astmapatienter.

– Trots normal lungfunktion kan patienter som lider av SHR ha en rörlighet i bröstkorgen som på flera sätt liknar den som äldre patienter med svår eller mycket svår KOL har, säger doktoranden Ewa-Lena Johansson.

Sjukdomen kan inte medicinereras, men Ewa-Lena Johanssons avhandling visar att behandling med sjukgymnastik kan lindra besvären för SHR-patienter.

I en av avhandlingens studier fick sammanlagt 27 SHR-patienter under tolv veckor träna hemma med ett program utformat av sjukgymnast och dagligen genomföra rörelseträning, andningsövning och avspänningsövning.

Resultaten visar att programmet ökade bröstkor-gens rörlighet, minskade patienternas känsla av tryck över bröstet och reducerade känslig-heten hos de sensoriska nerverna i luftvägarna.

Avhandlingen Airway reactions and breathing movements in sensory hyperreactivity försvaras vid en disputation den 22 mars.

FAKTA SHR
Sensorisk hyperreaktivtet, SHR, är en relativt okänd form av luftrörsbesvär som utlöses av de dofter och kemikalier som finns i vår omgivning. Även ansträngning och kyla ger upphov till symtom som ögonirritation, snuva, hosta och känsla av att inte få luft till lungorna. Eftersom besvären lätt kan misstolkas som astma och/eller allergi ställs diagnosen SHR genom att mäta hostkänsligheten vid inandning av det nervretande ämnet capsaicin.  Capsaicin är ett smak- och luktfritt ämne som utvinns ur chili och ger i inandad form och i låga koncentrationer, upphov till hosta.

Sjukgymnastik kan hjälpa patienter med luftrörsbesvär

 lästid ~ 1 min