Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2013

Låg konkurrens i persontrafiken på järnväg

Liberaliseringen av persontrafiken på järnväg har än så länge endast lett till låg ny konkurrens. Trots detta blir allt fler banor överbelastade.

Forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har tittat på hur en marknadsöppning har påverkat konkurrensen och Konkurrensverket har fått in fyra anmälningar som rör marknadsöppningar medan Konsumentverket inte har fått in några sådana anmälningar alls.

– I arbetet med denna rapport har vi inte kunnat finna några indikationer på att inträdande järnvägsföretag i tågplan 2013 har fått sämre tåglägen än etablerade järnvägsföretag. Vi kan inte heller redovisa några indikationer på att företag förfördelats på annat sätt, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI (Statens- väg och transportforskningsinstitut).

Rapporten från CTS (Centre for Transport Studies) visar att fler banor är överbelastade och pekar på att trycket på den svenska järnvägen ökar allt mer.

Rapporten är en andra delrapport i projektet ”De nationella myndigheters agerande inför marknadsöppning inom kollektivtrafiken” som utförts på uppdrag av Trafikanalys.

Grundprincipen för prissättning av järnvägsinfrastruktur ges i transportpolitiken och järnvägslagen. Detta innebär att prissättningen ska utgå från samhällsekonomiska marginalkostnader. Trafikverket har upprättat planer för att öka och differentiera banavgifterna. Tills vidare ligger dock banavgifterna fortfarande under lagkravet på att nivån ska motsvara den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Om järnvägsföretagen skulle möta den korrekta marginalkostnaden skulle efterfrågan av kapacitet skulle vara lägre än vad den är i dag.

VTI konstaterar därför att den kapacitetsbrist som råder på Trafikverkets järnvägsnät till viss del kan förklaras med för låga avgifter. Detta gäller såväl linjer som driftplatser.

Även om banavgifterna utgör en central variabel för att tilldela kapacitet har regleringsmyndigheten Transportstyrelsen endast i liten utsträckning uppmärksammat frågan. Transportstyrelsen är medveten om att järnvägslagen och den nya kollektivtrafiklagen ställer större krav på uppföljning och utvärdering och har därför initierat ett utvecklingsarbete.

Under 2012 offentliggjordes en operationalisering av uppdraget att övervaka och bedriva tillsyn på marknaderna på kollektivtrafikområdet.

VTI:s bedömning av Transportstyrelsens operationalisering av sitt uppdrag är att den är oklar och otillräcklig. Det saknas till exempel ett perspektiv på vilket slags analyser Transportstyrelsen kan tänkas behöva göra och vilken slags kompetens detta kan kräva.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera