Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2013

Framtida trafik i Lidköpings stadskärna

På uppdrag av Lidköpings kommun har VTI utfört en studie om invånarnas syn på trafiken i statskärnan. En majoritet av kommunens invånare är för en utformning som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än vad som är fallet idag. Resultatet visar att det finns ett behov av undersökningar som ger invånarna möjlighet att uttrycka sina uppfattningar inför trafikförändringar.

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. Som ett beslutsunderlag i kommunens trafik- och stadsplanering har VTI utfört en studie om invånarnas syn på trafiken i statskärnan, på uppdrag av Lidköpings kommun. Studien redovisas i VTI notat 4-2013.

En enkät skickades ut till ett urval av alla invånare i kommunen i åldrarna 18–75 år. Enkäten innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i Lidköpings stadskärna.

Drygt 26 procent av de tillfrågade anser att Lidköpings stadskärna i högre grad än idag bör anpassas till biltrafik enligt alternativet A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Lidköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatorna först och främst med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter.

Alternativet B) Lägre hastigheter inom Lidköpings stadskärna, har valts av drygt 45 procent. I scenariot är innerstadens gator fortfarande öppna för biltrafik i samma utsträckning som idag, men den del av utrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre och antalet parkeringsplatser längs gatorna minskas. Fotgängare och cyklister prioriteras genom fler och bredare cykel- och gångbanor.

Hastighetsgränserna sänks och är högst 40 km/timme på huvudgatorna och 30 km/timme på de mindre gatorna och gångfart i den mest centrala delen.

Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet C) En stadskärna med mer gatuutrymme för gång, cykel och buss, har valts av omkring 28 procent av respondenterna. Boende i området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i stadskärnan.

Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter, etcetera, får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till parkeringsplatser utanför stadskärnan och genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan.

Detta innebär att en majoritet av Lidköpings invånare är för en utformning av stadskärnans trafik som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än vad som är fallet idag, och en fjärdedel föredrar att utrymmet för biltrafik och bilparkering utökas.

Resultat visar på behovet av den typ av undersökningar som redovisas här. Mätningar av resvanor behöver kompletteras med undersökningar som ger invånarna möjlighet att direkt uttrycka sina uppfattningar om stadstrafikens utformning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera