Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2013

Vibrationer ökar risken för hörselskada

Vibrationerna från handhållna vibrerande verktyg ökar risken för hörselskador hos användarna, skriver Hans Pettersson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet.

Hörselnedsättningar på grund av buller är en av de vanligaste arbetskadorna i Sverige. Avhandlingen visar att vibrationerna tillsammans med bullret från handverktyg som borrmaskiner, sågar, putsmaskiner och slipmaskiner ytterligare ökar risken för hörselskada. I sig kan vibrationer från den här typen av verktyg ge skador i nerver, muskler och skelett. En välkänd form av vibrationsskada är så kallade ”vita fingrar”, en skada i blodkärlen som gör att fingrarna reagerar onormalt snabbt på kyla.

Studierna i avhandlingen visade inga korttidseffekter av vibrationerna tillsammans med bullret på hörseln men däremot att de på längre sikt ökade risken för hörselskada. Också arbetare med ”vita fingrar” på grund av arbete med handhållna vibrerande verktyg hade ökad risk för hörselskada. Arbetare med en hörselskada använde i högre grad handhållna vibrerande verktyg än andra arbetare i Sverige. Omvänt var också ”vita fingrar” från sådana verktyg eller av andra orsaker vanligare hos män med hörselskada än hos svenska män i allmänhet.

En slutsats i avhandlingen är att de arbetare som utsätter sig för både buller och vibrationer under lång tid bör använda hörselskydd också vid måttliga bullernivåer. Vidare behövs fortsatt arbete för att minska både buller- och vibrationsnivåerna ute på arbetsplatserna, eftersom det verkar finnas ett samband mellan exponering av buller och vibrationer i kombination och risken för hörselskada.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier. En experimentell studie studerade korttidseffekterna medan två studier gjorda på verkstadsarbetare i Sundsvall kartlagt långtidseffekter av buller och vibrationer samt utrönt om arbetare med ”vita fingrar” från vibrationer har högre risk för hörselskada. Den sista delstudien var en enkät bland män och kvinnor med hörselnedsättning för att kartlägga om de använder handhållna vibrerande verktyg och hur många bland dem som har ”vita fingrar”.

Fredagen den 22 februari försvarar Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och vibrationer (engelsk titel: Risk of hearing loss from combined exposure to hand-arm vibrations and noise).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är Kerstin Persson Waye, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera