Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2013

Kriterierna för fetmakirurgi behöver ändras

Fetmakirurgi erbjuds idag bara till patienter som överskrider ett visst BMI-tal. Men ett kirurgiskt ingrepp skulle kunna förbättra hälsan för långt fler. Det visar den så kallade SOS-studien vid Sahlgrenska akademin där 104 patienter opererats trots ett ”för lågt” BMI – och tack vare det minskat risken att drabbas av diabetes med 67 procent.

För att uppfylla dagens urvalskriterier för fetmakirurgi måste svenska patienter ha ett BMI (body mass index), på över 40 om man är frisk, eller över 35 om man har andra riskfaktorer som till exempel typ 2-diabetes.

Men urvalskriterierna har inte tagits fram på ett vetenskapligt sätt och behöver förbättras. Det menar forskare vid Sahlgrenska akademin, som i en ny studie kan visa att fetmakirurgi ger stora hälsovinster även hos patienter som inte uppfyller dagens kriterier.

I studien, som publiceras i Diabetes Care, har Göteborgsforskarna följt upp 104 patienter som genomgått fetmakirurgi innan de gällande kriterierna slogs fast, och som inte skulle fått operation idag. Studien visar att dessa patienter 15 år efter ingreppet hade 67 procents mindre risk att drabbas av diabetes jämfört med en kontrollgrupp som inte opererats.

– Effekten var samma som för patienter som uppfyller dagens kriterier. Med andra ord finns det inga bevis för att fetmakirurgi har större förebyggande effekt mot diabetes hos patienter som överskrider dagens BMI-gräns, än för de som inte gör det, säger forskaren Kajsa Sjöholm vid Sahlgrenska akademin.

Studien visar att fetmakirurgi minskar riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom även hos patienter som idag är diskvalificerade för ett ingrepp.

Med hänvisning till tidigare resultat som publicerats i SOS-studien vid Göteborgs universitet – och som visat att fetmakirurgi generellt sett ger en bestående viktminskning och minskar risken för diabetes, hjärtsjukdom, stroke, cancer och för tidig död – finns det enligt Göteborgsforskarna anledning att omvärdera dagens urvalskriterier.

Strikta BMI-gränser kan enligt Göteborgsforskarna leda till att patienter med hög risk för framtida sjukdom och god behandlingsnytta nekas operation. Tidigare forskningsresultat visar att urvalet kan förbättras genom analyser av patienternas insulin- och glukosvärden.

Artikeln “Evaluation of Current Eligibility Criteria for Bariatric Surgery: Diabetes prevention and risk factor changes in the Swedish Obese Subjects (SOS) study” publiceras i Diabetes Care den 28 januari.

Fakta fetmakirurgi
Fetmakirurgi (bariatrisk kirurgi) är idag den enda vetenskapligt bevisade behandlingsmetod som hos flertalet patienter ger en markant och bestående viktminskning. Fetmakirurgi innebär en magtarmoperation som reducerar födointaget och/eller tarmens upptag av näring.

Idag genomförs huvudsakligen två typer av fetmakirurgiska ingrepp: bandoperation som förminskar magsäcken, eller gastric bypass där magsäck och tolvfingertarm kopplas bort så att födan skickas direkt till tunntarmen. I Sverige utförs ca 10000 fetmaoperationer per år, varav nästan alla är av typen gastric bypass.

Fakta SOS-studien
Swedish Obese Subjects, SOS, har följt 4047 feta patienter under upp till 20 år. Av dessa har häften opererats för fetma och hälften behandlats inom den svenska primärvården. Studien har bidragit till ökad kunskap om långtidseffekterna av fetmakirurgi och forskargruppen har publicerat ett flertal internationellt uppmärksammade rapporter som bland annat visat att fetmakirurgi förhindrar diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer och minskar risken för tidig död.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera