Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2013

Ny teknik och makt i radiobolag

Ny teknik inom radioproduktion kan både vara ett sätt för ledningen att centralisera och öka kontrollen och ett sätt för programledare och producenter att öka sitt självbestämmande.

MTG-radio driver sju musikradiostationer i Sverige och de baltiska staterna. I likhet med många andra medieföretag har MTG-radio de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Digitala studior och datorprogram för innehållsproduktion har blivit alltmer vanligt förekommande och ökad digitalisering, till exempel genom fildelning och andra nya sätt att
distribuera musik via internet, har skapat ny konkurrens. Etablerade medieföretag har också fått nya möjligheter av den tekniska utvecklingen. De kan producera och sprida andra typer av innehåll över flera kanaler. I MTG:s fall handlar det till exempel om såväl videoproduktioner som textproduktioner för digitala plattformar och inte bara – som förut – ljudproduktioner för FM-utsändningar.

Fredrik Stiernstedts doktorsavhandling vid Örebro universitet är en etnisk produktionsstudie som omfattar åren 2000 – 2010. Han har följt produktionen, intervjuat ledning och personal och läst dokument för att se hur de stora förändringarna under perioden påverkat maktrelationerna på redaktionen.

– Jag visar för det första att digitala produktionsteknologier ofta har introducerats av ledningen som ett sätt att minska möjligheterna till självbestämmande och autonomi. Till exempel bidrar de till en kraftig centralisering av beslutsfattandet och till ökad automatisering av produktionen. Det här bekräftar den bild som vi fått i liknande tidigare studier av medieförändring och arbete i medieindustrierna. Men programledare och producenter också kan utnyttja nya medieteknologier för att öka sitt självbestämmande.

– Till skillnad från tidigare studier, visar resultaten i den här studien att de kan ”rekrytera” och använda till exempel nya plattformar för innehållsproduktion för att skapa sig större möjligheter till självbestämmande i produktionen, säger Fredrik Stiernstedt. De digitala medierna som ”idé” eller ”föreställning”, till exempel om vilken slags konkurrens de innebär, är också något som programledare och producenter använder gentemot ledningen för att belysa det nödvändiga och rationella i mer självbestämmande för företagets innehållsproducenter.

De omorganisationer som skedde i medieföretaget MTG mellan år 2000 och 2010 och som resulterade i uppbyggandet av ett så kallat ”mediehus” innebar också att själva metoderna för att leda och styra arbetet förändrades som sådana.

– Resultaten i avhandlingen problematiserar den teori om mediearbete och medieproduktion som utgår från en motsättning mellan ”kreativ autonomi” å den ena sidan, och ”ledningens kontroll” å den andra. Från ledningen sida betonades kreativitet och självbestämmande. Men det gavs samtidigt nya innebörder och en ny mening och blev en del av ledningens ”styrningsteknologier”. När programledare och producenter på MTG-radio strävar efter kreativitet och självbestämmande kommer de därmed att agera helt enligt ledningens intentioner, och underordna sig dess kontroll.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera