Artikel från VTI
17 januari 2013

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

Hur användandet av kommunikationsutrustning under körning ska hanteras är ett komplext problem. Det finns både för- och nackdelar. VTI tar upp tänkbara åtgärder för att reducera farligt användande av exempelvis mobiltelefon under körning.

Det finns både för- och nackdelar med användandet av kommunikations-utrustning under körning. VTI rapport 770A kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. En viktig del i uppdraget  från Näringsdepartementet var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud.

Åtgärdsförslagen täcker flera områden. Ett av områdena är teknik, vilket innefattar både teknik i fordonet, teknik i kommunikationsutrustningen och en sammankoppling med infrastrukturen. Ett annat område handlar om utbildning och information och beskriver olika sätt att öka människans kunskap och förståelse. Ett tredje område belyser olika möjligheter som samhället har att påverka människans beteende, både via förbud och lagar och via incitament.

Hur användandet ska hanteras är ett komplext problem och det är osannolikt att en enskild åtgärd står för hela lösningen. En åtgärd kan till och med vara beroende av att andra åtgärder redan är implementerade. Många åtgärder har en baksida och man kan inte förvänta sig entydiga och rakt igenom positiva resultat. Man måste därför lyfta blicken och inse att om fördelarna överväger nackdelarna så är åtgärden värd att genomföra. Olika åtgärder kan dock stärka varandra och delvis fånga upp möjliga negativa sidoeffekter.

Åtgärderna har olika angreppssätt för att minska trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning. Utbildning och information ska huvudsakligen ändra individernas och samhällets inställning och förhållningssätt till kommunikationsutrustning. Förståelsen för vad som är farligt och när det är farligt ska ökas och feluppfattningar ska motverkas.

Finansiella incitament kan förstärka förarens vilja att anamma ett säkrare beteende med avseende på kommunikation under körning. En finansiell vinst utgör en belöning som kan upprätthålla motivationen att bibehålla ett säkert beteende. För att kunna koppla försäkringspremier till hur föraren använder sig av kommunikationsutrustning under körning behövs tekniska lösningar.

Tekniken kan alltså bidra till att möjliggöra andra åtgärder, men den kan även i sig själv hjälpa och stötta föraren. Åtgärderna handlar om att anpassa vilken funktionalitet som finns tillgänglig för föraren baserat på den rådande trafiksituationen, att varna den distraherade föraren, att bygga hjälpmedel och skyddsnät i fordonet och i infrastrukturen, och att förbättra förarens möjlighet att tolka trafiksituationen genom informationsutbyte mellan infrastrukturen, fordonen och de mobila enheterna. Många forsknings- och utvecklingsinitiativ är redan på gång, och speciellt för den tekniska sektorn gäller det att kanalisera utvecklingen i rätt riktning.

En lagstiftning behöver vara teknikneutral och rikta sig mot det vårdslösa beteendet snarare än mot användandet i sig. En sådan lagstiftning kan vara normbildande och ger ett tydligare regelverk mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning. Lagstiftning och krav på upphandling kan även användas för att främja säkra system, säker infrastruktur, säkra användare och därmed säker kommunikation.

Rapporten är skriven på engelska med en svensk sammanfattning.
VTI rapport 770A: Countermeasures against dangerous use of communication devices while driving
[
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera