Artikel från Linnéuniversitetet
21 december 2012

Skönlitteratur – en möjlighet att både utmana och bjuda in till samtal

Anna Thybergs avhandling, Ambiguity and Estrangement: Peer-Led Deliberative Dialogues on Literature in the EFL Classroom, har som huvudsakligt syfte att synliggöra ideologiska och känslomässiga dimensioner i språkinlärning. Utifrån en tvärvetenskaplig ansats studerar Anna Thyberg hur gymnasieelever formulerar värdegrundsfrågor i deliberativa samtal om litteratur på engelska och vilka positioner som står dem till buds i klassrumssituationen.

Studien visar att litteraturens mångtydighet bl.a. består av de identifikationsmöjligheter som romanen erbjuder läsaren. När eleverna känner empati med fiktiva karaktärer uppstår ett gränsöverskridande mellan textvärld och elevvärld. Den ökade grad av främmandegöring som läsning på ett annat språk innebär utgör tillsammans med sådan flerstämmighet skönlitteraturens potential för att synliggöra ideologiska och känslomässiga dimensioner i språkklassrummet.

I läsprojektet ger den här typen av aktiv och dynamisk läsning upphov till lärande på flera plan hos eleverna. Tolkningen av den skönlitterära texten förändras när eleverna skapar mening och formulerar värdegrundsfrågor i deliberativa samtal. Men det sker också förändringar på ett individuellt plan när eleverna i egna texter reflekterar kring litterära skildringar. Ett annat resultat indikerar att eleverna positionerar sig på olika sätt i läsningen av romanerna. Å ena sidan utmanas eleverna av textens inre övertygande diskurs i de fall då den underminerar vedertagna uppfattningar och eleverna anlägger delvis ett utifrånperspektiv på sin egen position. Å andra sidan reproducerar eleverna diskurser om identitet i överensstämmelse med sin skandinaviska hemvist.

Emellanåt tycks eleverna även identifiera sig med västvärlden i stort som om deras position som svenska medborgare automatiskt skulle ge dem tillträde till denna. Med andra ord visar undersökningen att receptionsforskning kan ge insikter i hur privilegierade positioner och skapande av skillnad (vi och dom) upprätthålls. Slutligen finns det ett flertal exempel i materialet på att eleverna själva upplever att de utvecklar demokratiska kompetenser genom att i litterära texter möta andra människors villkor och perspektiv. Kort sagt, skönlitteraturen erbjuder en möjlighet att både utmana och bjuda in till samtal om värdegrundsfrågor i språkklassrummet.

– Studien är intressant från ett internationellt perspektiv eftersom den är förlagd till ett skolsystem som så starkt betonar demokrati som ett övergripande mål för alla ämnen, säger Anna Thyberg. Gruppsamtal om litteratur i språkklassrummet är för övrigt ett område som hittills är relativt lite utforskat. I en svensk kontext kan avhandlingen läsas som en konkretisering av engelskämnets mål vad gäller såväl demokrati- som ämneskunnande.

Anna Thyberg bedriver för närvarande forskning vid University of Central Florida, Orlando.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera