Tema

Mobil IKT inom omvårdnad – ny avhandling från Linnéuniversitetet

Trots att det finns flera fördelar med att använda mobil IKT inom omvårdnad, används det inte i någon större omfattning i Sverige. I en ny avhandling undersöker sjuksköterskan Pauline Johansson sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar om att använda handdatorer inom omvårdnad.

Omvårdnad är ett informationsintensivt område och sjuksköterskor hanterar dagligen en stor mängd information. Kunskapsmassan växer stadigt och behovet av tillgång till aktuell information ökar. Vanligen finns informationen tillgänglig via Internet men det är inte alltid som en dator finns till hands vid patientens sängkant. Mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) såsom en handdator kan lätt ge tillgång till den information som behövs.

Fyra av avhandlingens fem studier genomfördes från 2006 till 2008. Sammanlagt använde 30 sjuksköterskor och 63 sjuksköterskestudenter handdatorer 5-15 veckor i arbete eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagarna besvarade enkäter före och efter användningen, och intervjuades individuellt eller i grupp. I den femte studien, som genomfördes 2012, besvarade 111 sjuksköterskor och 287 sjuksköterskestudenter en enkät om sin uppfattning om handdatorer.

Studierna visade att en handdator kan vara ett stöd i det dagliga arbetet och i VFU som informations-, antecknings- och planeringsverktyg, och kan enkelt ge en översikt av patienters läkemedelsanvändning. Sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna ansåg att handdatorn kan bidra till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet på grund av den snabba tillgången till aktuell information, oberoende av tid och plats. Patientmötet kan bli mer helt då patienterna inte behöver lämnas och samtalet inte behöver avbrytas; vårdrelationer kan bli vårdande relationer. Deltagarna i studien ansåg vidare att handdatorn kan vara ett stöd avseende trygghet, minskad stress och kontinuerligt lärande.

–  I framtiden bör sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ges tillgång till mobil IKT som stöd i sitt arbete och VFU säger Pauline Johansson. Införandet bör prioriteras på alla nivåer inom vård och utbildning. Det innebär att IKT-kompetensen måste ökas och slutanvändarna måste vara delaktiga i utvecklingen och införandet. Fortsatt forskning behövs avseende avancerade mobila IKT-stöd; anpassade för sjuksköterskans arbete fortsätter Pauline Johansson.

INFORMATION OCH KONTAKT
För mer information kontakta Pauline Johansson, telefon 0480-446315 eller 073-3746633, e-post: pauline.johansson@lnu.se. Avhandlingen kan beställas från lupress@lnu.se

Avhandlingen ”Mobil IKT inom omvårdnad – studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer” försvarades fredagen den 7 december 2012, klockan 13.00 i sal N2007, Smålandsgatan 26E, Kalmar. Opponent är professor Ingela Skärsäter, Göteborgs universitet

Mobil IKT inom omvårdnad – ny avhandling från Linnéuniversitetet

 lästid ~ 2 min