Artikel från Göteborgs universitet
22 november 2012

Sämre kvalitet på vete när koldioxiden i luften ökar

Den stigande halten av koldioxid i atmosfären har en negativ inverkan på vetekorns proteinhalt och kvalitet som föda. Det visar forskare vid Göteborgs Universitet i en studie nyligen publicerad i tidsskriften Global Change Biology.

Förhöjd halt av koldioxid i atmosfären stimulerar de flesta växters fotosyntes och tillväxt. Men om inte växterna ökar sitt upptag av näringsämnen i motsvarande grad blir grödorna näringsfattigare. En lägre halt av näringsämnet kväve innebär lägre proteinhalt och därmed sämre kvalitet som föda.

– Proteinhalt är den viktigaste kvalitetsaspekten hos grödor, med betydelse för såväl näringsvärde som spannmåls bakegenskaper, säger Håkan Pleijel, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Sammanställt alla vetestudier
Forskarna Håkan Pleijel och Johan Uddling har gjort en sammanställning av hur experimentellt förhöjd koldioxidhalt påverkar skördeutfall och proteininnehåll hos vete. Studien inkluderar 43 fältexperiment med 17 olika vetesorter, genomförda i tio länder på fyra kontinenter. Resultatet av studien är entydigt:

– Förhöjd koldioxidhalt ökar ofta skördens storlek men sänker kvaliteten i form av sänkt proteinhalt, säger Håkan Pleijel.

Vete är tillsammans med ris världens kvantitativt viktigaste gröda. Vetekorn är dessutom ovanligt proteinrika och vete är den gröda som förser mänskligheten med mest protein. Sänkta proteinhalter i förhöjd koldioxidhalt är därför en allvarlig negativ konsekvens av pågående atmosfärsförändringar.

Orsaker till sänkt proteinhalt
En orsak till att vetekornens proteinhalt blir lägre när koldioxidhalten ökar är att kväveupptaget inte håller jämna steg med vetekornets ökade tillväxt – ett slags utspädningseffekt. Men förhöjd koldioxidhalt sänker vetes proteinhalt även då veteskördens storlek inte påverkas.

– Det pekar på att koldioxid har en negativ påverkan på växternas förmåga att ta upp kväve. Detta är nytt och överraskande och något vi behöver studera ytterligare för att förstå dess orsaker, säger Håkan Pleijel.

Laboratoriestudier har visat att förhöjd koldioxidhalt kan störa processen där växter omvandlar den oorganiska kvävemolekylen nitrat till de kväveformer som ingår i proteiner.

Andra grödor drabbade?
Johan Uddling och Håkan Pleijel undersöker för närvarande om de effekter de påvisat hos vete även finns hos andra grödor.

– Våra resultat tyder på att sänkt kväve- och proteinhalt på grund av förhöjd koldioxidhalt är en generell respons hos grödor, som inte enkelt kan motverkas genom ökad gödsling, säger Johan Uddling.
Den överlag positiva effekten av förhöjd koldioxidhalt på skördarnas storlek har alltså en baksida i form av sänkt näringskvalitet hos våra viktigaste livsmedel.

– Det är en allvarlig konsekvens av den globalt snabbt stigande koldioxidhalten på världens livsmedelssäkerhet, säger Håkan Pleijel.

INFORMATION OCH KONTAKT
Länk till artikeln.

Håkan Pleijel, Professor i Miljövetenskap, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Tel: 031-786 2532
Mobil: 0733-100 700
E-mail: hakan.pleijel@bioenv.gpu.se

Johan Uddling, Docent vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Tel: 031-786 3757
Mobil: 073-8267 104
E-mail: johan.uddling@bioenv.gpu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera