Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2012

Gång som ett eget trafikslag när kommuner planerar

Det är viktigt att fotgängarfrågor kommer in tidigt i den långsiktiga och övergripande planeringen i kommunerna för att gångtrafiken ska öka i omfattning. Gång bör behandlas som ett eget trafikslag och bebyggelse behöver planeras så att samlingspunkter kan nås till fots. Detta konstateras i en kunskapsöversikt som gjorts av VTI på uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun.

Det är viktigt att fotgängarfrågor kommer in tidigt i den långsiktiga och övergripande planeringen i kommunerna för att gångtrafiken ska gynnas och öka i omfattning. Gång bör behandlas som ett eget trafikslag och bebyggelse behöver planeras så att viktiga samlingspunkter i kommunen kan nås till fots. Detta och mycket annat konstateras i en kunskapsöversikt som gjorts av VTI på uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun.
Intresset för hållbara transporter och förbättrad folkhälsa har ökat de senaste åren och många kommuner har lyft upp cykling och kollektivtrafik som prioriterade områden. Däremot är det inte många som har speciella planer och program för gångtrafik vilket innebär att fotgängarnas behov ofta kommer i skymundan.
– I allmänhet är människors attityder till att gå mycket positiva om förutsättningarna bara är de rätta. Viljan att promenera beror inte bara på om det är möjligt utan även om det upplevs som attraktivt. Om man skapar goda förutsättningar för en angenäm upplevelse för gångtrafikanter kan man öka andelen fotgängare menar Sonja Forward, forskare på VTI.
I rapporten rekommenderas kommuner bland annat följande åtgärder för att förbättra villkoren för fotgängare:
– Förbättra tillgängligheten genom att exempelvis förkorta avstånd och skapa genare gångstråk, bygga gågator och gångfartsområden.
– Planera kollektivtrafik så att fotgängare kan ta sig till hållplatser tryggt och smidigt.
– Sänka hastigheten för motortrafik till max 30 km/h där oskyddade trafikanter rör sig.
– Separera gående och cyklister, särskilt i trafiktäta områden i centrum.
– Öka tryggheten med belysning och aktiviteter längs gångstråken.
– Skapa en varierad och estetiskt tilltalande miljö med sittplatser där man vill att gående ska vistas.
– Prioritera underhållsåtgärder där fotgängare rör sig, särskilt vad gäller vinterväghållning.
– Skapa vägvisning for fotgängare med avståndsinformation för att underlätta vägval samt ta fram reseplanerare för fotgängare.

Fotgängarna i fokus, en kunskapsöversikt, VTI 2012 [Ref 1]
www.vti.se [Ref 2]
Foto: Katja Kircher [Ref 3]
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera