Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2012

Patienter inlagda på sjukhus löper stor risk för att drabbas av felmedicinering

Lina Hellström, forskare i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, visar i sin avhandling ” Clinical pharmacy services within a multiprofessional heathcare team” att patienter som är inlagda på sjukhus löper stor risk för att drabbas av felmedicinering men att en arbetsmodell där kliniska apotekare arbetar i ett vårdteam på sjukhus kan förbättra läkemedelsbehandlings kvalitet och säkerhet.

Vid behandling med läkemedel händer det att patienter drabbas av så kallade läkemedelsrelaterade problem, särskilt vanligt är detta bland äldre. Läkemedelsrelaterade problem kan till exempel vara biverkningar eller otillräcklig effekt av ett läkemedel.

Syftet med Linas avhandling är att undersöka hur en modell där kliniska apotekare arbetar tillsammans med övrig sjukvårdspersonal i ett vårdteam (Lund Integrated Medicines Management, LIMM) påverkar läkemedelsbehandlingens kvalitet och säkerhet. Ett annat syfte är att studera hur många och vilken typ av läkemedelsfel som uppkommer i sjukhusets läkemedelslistor när patienter skrivs in på sjukhus.

LIMM-modellen infördes på tre avdelningar på Universitetssjukhuset i Lund under 2007-2008. När patienter skrevs in på avdelningarna gjorde kliniska apotekare en läkemedelsavstämning, det vill säga de identifierade patientens aktuella läkemedelslista. De intervjuade även patienterna om deras läkemedelsanvändning samt gav råd och information. Hos ungefär hälften av patienterna hittades minst ett fel i sjukhusets läkemedelslista vid jämförelse med vilka läkemedel patienten behandlades med precis före sjukhusinläggningen. Under sjukhusvistelsen genomförde apotekarna dessutom läkemedelsgenomgångar, det vill säga analys, omprövning och uppföljning av läkemedelsbehandlingen i syfte att lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem. De läkemedelsrelaterade problem och läkemedelsfel som hittades diskuterades i vårdteamet och läkaren ansvarade för att göra förändringar i patientens läkemedelsbehandling.

De patienter som fick läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar enligt LIMM-modellen hade färre olämpliga läkemedel vid utskrivning och dessutom färre läkemedelsorsakade återbesök på sjukhus jämfört med patienter som inte fick dessa åtgärder. Någon effekt på det totala antalet återbesök på sjukhus kunde inte visas.

Lina menar att en modell där kliniska apotekare arbetar i vårdteamet på en sjukhusavdelning kan förbättra läkemedelsbehandlingens kvalitet och säkerhet genom att minska läkemedelsfelen och minska antalet olämpliga läkemedel. Hon menar dock att ytterligare studier behövs för att undersöka om läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar påverkar patienternas behov av sjukvård efter utskrivning från sjukhuset. Resultatet från Linas avhandling tyder dock på att läkemedelsorsakade återbesök till sjukhus kan minskas.
Lina Hellström är född och uppvuxen i Ronneby. Hon tog sin apotekarexamen vid Uppsala universitet 2002 och sedan 2007 har hon varit doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”Clinical pharmacy services within a multiprofessional heathcare team” försvaras den 16 maj, 2012 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är Doc. Tommy Westerlund, Göteborgs universitet

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera