Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2012

Varför lyckas kollektivtrafiken bättre i vissa regioner?

Forskare på VTI undersöker just nu varför vissa städer och regioner blir mer framgångsrika än andra när det gäller kollektivtrafiken. Tydliga mål tillsammans med långsiktig regional utveckling ser ut att vara en del av receptet på hur man lyckas.

I projektet, som kommer att pågå till nästa höst, studerar forskarna utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne, Århus och Trondheim. Genomförandet sker i form av fallstudier av de planerings- och beslutsprocesser som påverkar kollektivtrafikens utveckling. Arbetet är i första hand inriktat på att studera vilka roller som olika organisationer och aktörer haft i planerings- och beslutsprocesserna, hur samordningen sett ut samt vilka intresse- och målkonflikter som haft betydelse för planeringsprocesserna.

– Vad vi kan se indikationer på så här halvvägs i projektet är att de regioner som har varit framgångsrika har tydliga mål med kollektivtrafiken. Målen kan även kopplats samman med långsiktig regional utveckling där de olika aktörerna har eniga visioner och mål som understödjer varandra, säger Robert Hrelja, forskare på VTI.

– Som exempel kan man nämna Skåne län som ökat sitt resande med kollektivtrafik med 70 procent under en tioårsperiod efter att den regionövergripande trafikhuvudmannen Skånetrafiken bildades 1999.

Nya regionala kollektivtrafikmyndigheter
Forskningen på området har aktualiserats den senaste tiden, bland annat i och med den nya kollektivtrafiklagen som infördes vid årsskiftet.

Den nya lagen innebär att kollektivtrafikföretag fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik. “Därigenom räknar man med att dynamiken på kollektivtrafikmarknaden ökar vilket kan bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande” skriver regeringen på sin webbplats.

Dessutom har regeringen bestämt att alla län ska ha en myndighet med ansvar för kollektivtrafiken. De nya myndigheterna kommer att få lättare att ägna sig åt trafik som bedrivs över länsgränserna eftersom vissa begränsningar nu har avskaffats.

– God samverkan verkar vara en framgångsfaktor för en bra kollektivtrafik. Införandet av nya regionala kollektivtrafikmyndigheter medför förändringar i arbetet i många regioner och nya samverkansformer skapas. Hur den nya lagen kommer att påverka kollektivtrafiken är svårt att säga, men att lagen nu införts visar att vi har helt rätt fokus i vår forskning, menar Robert Hrelja.

Nordiskt samarbete finansierat av Vinnova
VTI utför projektet i samarbete med Transportökonomiska institutet, TØI (Norge) samt forskargruppen inom “Urban planering och mobilitet” vid Institut for Samfundudvikling og planlaegning vid Aalborg universitet (Danmark).

INFORMATION OCH FAKTA

Projektet är en Vinnova-satsning inom utlysningen “Miljöinnovationer”. Satsningen gäller utveckling av nya lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan i framtidens hållbara samhälle.
Framgångsrik kollektivtrafik i nordiska regioner – integrerad planering, väginfrastruktur och bebyggelse, projektets webbplats [Ref 1]

För mer information, kontakta Robert Hrelja  forskare, VTI

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera