Tema

Titanic skiljer sig från andra fartygsolyckor

Den 15 april är det på dagen hundra år sedan Titanic förliste under sin jungfrutur. Sedan dess har det funnits en allmän uppfattning att kvinnor och barn räddas först vid katastrofer. Baserat på en analys av 18 av de mest uppmärksammade fartygskatastroferna från 1800-talet fram till idag drar Uppsalaforskare slutsatsen att detta är en myt.

– Det förväntas att besättningen ska undsätta passagerarna, men våra resultat visar att kaptener och besättningsmän överlever i betydligt större utsträckning än passagerarna. Och kvinnor och barn dör i mycket större utsträckning än män. Detta indikerar att var och en försöker rädda sig själv snarare än att hjälpa andra, säger Mikael Elinder vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning.

Förlisningen av Titanic är inte bara den mest välkända fartygskatastrofen genom historien. Det är också den fartygskatastrof som, genom populärkultur och omfattande forskning, format vår bild av vad som sker vid fartygsolyckor. Under evakueringen av Titanic stod männen tillbaka medan kvinnor och barn tog plats i livbåtarna. Resultatet blev att kvinnor överlevde i betydligt större utsträckning än män. Forskare har utifrån detta resultat dragit slutsatsen att de sociala normer som ofta styr mänskligt beteende i vardagssituationer upprätthålls även i livshotande situationer.

Nationalekonomerna Mikael Elinders och Oscar Erixsons resultat vänder helt på den allmänna uppfattningen om vilka som överlever vid fartygsolyckor och hur ledare och kaptener agerar i katastrofsituationer. Forskningen visar med tydlighet att Titanic är det stora undantaget i jämförelsen med andra större fartygsolyckor. De nya resultaten indikerar att när det egna livet står på spel försöker var och en rädda sig själv snarare än att hjälpa andra.

–  Samtidigt som fartygsolyckor är mycket tragiska händelser kan de bidra till att öka våra kunskaper om hur människor beter sig under extrem stress i situationer där det är fråga om liv eller död, säger Mikael Elinder.

Forskarna har använt en databas innehållande uppgifter om passagerare och besättning från 18 av de mest uppmärksammade fartygsolyckorna under perioden 1852 till 2011. Den omfattar information om över 15 000 personers öden, vilket gör studien till den mest omfattande kring överlevnad vid fartygsolyckor. Tidigare studier har baserats på endast två fartygsolyckor: RMS Titanic (1912) och RMS Lusitania (1915).

De visar att överlevnadsgraden bland kvinnor är avsevärt lägre än överlevnadsgraden bland män. Det gäller oavsett när i historien olyckan inträffade, eller om fartyget sjönk snabbt eller långsamt. Lägst överlevnadsgrad har barn och högst besättningsmän och kaptener (se Figur 1). Den senare iakttagelsen står i stark kontrast till vad som kan förväntas om besättningen följer allmänna föreskrifter och hjälper passagerarna, innan de sätter sig själva i säkerhet.

Vad är det då som gör Titanic till ett undantag? En möjlig förklaring kan ligga i hur ledaren – kaptenen – agerar, menar forskarna. På Titanic beordrade kaptenen att kvinnor och barn skulle räddas först. Män som bröt mot ordern riskerade att bli skjutna.

–  Skillnaden i överlevnadsgrad mellan kvinnor och män var mindre på de fartyg där kaptenen gav order om att rädda kvinnor och barn först. Men kvinnor har bara överlevt i större utsträckning än män när ordern getts med hot om våld.

Detta tyder på en mycket viktig roll för ledare i kritiska situationer. Det är dock ovanligt att kaptenerna ger en sådan order, visar studien. I stället är det snarare regel än undantag att kaptenen lämnar fartyget och räddar sig själv framför passagerarna.

–    Kaptenens beteende i den senaste uppmärksammade fartygsolyckan med Costa Concordia utgör således inget undantag utan är relativt vanligt vid fartygsolyckor. Evakueringen av Titanic var exceptionell, men har bidragit till en långlivad myt om att kvinnor och barn räddas först vid katastrofer, säger Mikael Elinder.

Figur 1. Överlevnadsmönster bland passagerare och besättning. Not. Kategorin Övriga fartygsolyckor exkluderar RMS Lusitania som liksom RMS Titanic studerats tidigare. Kaptenen på Titanic avled, därför finns ingen röd stapel för Kapten.

Länk till working paper på nationalekonomens hemsida

Mer information: 

Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen: tel: 070-769 09 76, eller e-post: mikael.elinder@nek.uu.se

Titanic skiljer sig från andra fartygsolyckor

 lästid ~ 3 min