Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2012

Reglerna kring patientsäkerhet i behov av översyn

Undersökningar har visat att ungefär var tionde patient råkar ut för en vårdskada. I sin avhandling har juristen Ewa Axelsson undersökt om regelsystemet kan bidra till att patienter får bra och säker vård. Studiens resultat visar att reglerna är röriga och i behov av översyn. Ewa Axelsson blev i och med sin disputation vid Uppsala universitet den första svenska doktorn i medicinsk rätt.

Olika undersökningar har visat att ungefär var tionde patient råkar ut för en vårdskada, det vill säga en skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Stora ansträngningar görs för att förhindra att vårdskador uppstår och bland annat har det sedan många år funnits bestämmelser som syftar till att bidra till säker vård av god kvalitet.

I sin avhandling har Ewa Axelsson gjort en systematisk undersökning av kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion och dess aktörer. I avhandlingen granskas reglerna, vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, men också de aktörer som har ett rättsligt ansvar att granska hälso- och sjukvårdens utövare, det vill säga Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna.

Ewa Axelsson konstaterar att om regelverket ska kunna bidra till bättre och säkrare vård måste det också tillämpas, vilket förutsätter att såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal känner till lagstiftningen och också efterlever den. Detta ställer i sin tur krav på regelverkets utformning.

– Lagstiftaren har uttryckligen påpekat att patienter har ett befogat intresse av att lagstiftningen är effektiv, lättillgänglig och tydlig samtidigt som yrkesutövarna har ett särskilt intresse av att lagstiftningen är klar, konsekvent och överskådlig säger Ewa Axelsson.

Ewa Axelssons undersökning visar att reglerna är röriga. De uttrycker samma sak flera gånger och kan därför vara svåra att tillämpa. Förarbetena till den nya patientsäkerhetslagen innehåller till större delen kedjehänvisningar till flera äldre förarbeten vilket medför att den nya lagens förarbeten är relativt innehållslösa och att relevanta uttalanden i äldre förarbeten är svåröverskådliga och svårtillgängliga.

– Om vi ska ha ett fungerande regelverk bör reglerna ses över och systematiseras på ett enklare och mer pedagogiskt sätt, menar Ewa Axelsson.

Ewa Axelsson konstaterar vidare att det finns stor förbättringspotential vad avser Socialstyrelsens tillsyn och att det är avgörande att myndigheten använder sig av de rättsliga redskap som står till buds för att åstadkomma rättelse vid konstaterade avvikelser i tillsynen.

– För att kvalitetssäkringssystemet ska kunna bidra till bättre och säkrare vård krävs att regelverket är tydligt, logiskt, lättillgängligt och pedagogiskt och att reglerna tillämpas. Det är också nödvändigt att tillsynsmyndigheten använder sig av de lagliga verktyg som finns och att tillsynen är systematisk och konsekvent. För att systemet ska fungera krävs att alla aktörer fullgör sina skyldigheter, säger Ewa Axelsson.

KONTAKT:
För mer information kontakta Ewa Axelsson, tel: 076-226 42 75, e-post: ewa.h.axelsson@comhem.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera