Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2011

Många vårdskador rapporteras inte

Det finns ett avsevärt mörkertal i rapporteringen av vårdskador i Sverige. I en studie av 113 fall i Östergötland, som beviljats ersättning från patientförsäkringen, visade det sig att bara en femtedel hade anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Resultaten redovisas i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, där de nationella rapporteringssystemen för vårdskador granskas.

–Vi ville ta reda på om man kan lita på uppgifterna i rapporteringssystemen. Det visade sig att läget var värre än vi anat, säger Annica Öhrn, risksamordnare vid Landstinget i Östergötland och doktorand i hälso- och sjukvårdsanalys vid LiU.

De 113 fallen omfattade skador som lett till döden eller mer än 30-procentig invaliditet. De valdes ut bland totalt 1 578 fall som av patienter eller anhöriga anmälts till patientförsäkringen under åren 1996–2003.

Bara i 23 av de 113 fallen hade sjukhusens chefläkare anmält vårdskadan till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Det är den föreskrift från Socialstyrelsen som stadgar att händelser där en patient drabbas av allvarlig skada eller utsätts för allvarliga risker ska anmälas av vårdgivaren.

Som ett led i studien bedömdes de 113 fallen i efterhand av tre erfarna chefläkare. De gjorde olika bedömningar som dock blev mer samstämmiga efter en konsensusdiskussion.

–Det kan finnas två skäl till att ett fall inte anmäls. Antingen har man inte definierat händelsen som en skada, eller också har den bedömts vara en ”komplikation” som enligt föreskrifterna inte behöver rapporteras, säger Annica Öhrn.

En komplikation är något som inte gått att förutse, till exempel när en patient drabbas av en hjärtinfarkt under operation. En vårdskada är något som hade kunnat undvikas, till exempel med högre kompetens hos personalen, annan teknik eller bättre rutiner.

–Det är slående att svåra infektioner inte alls rapporterats. De har ansetts som komplikationer även om orsaken kan var så enkel som att någon inte tvättat händerna, säger Annica Öhrn.

I avhandlingen redovisas också en interventionsstudie med patientsäkerhetsdialoger, som under fem år genomförts vid 50 kliniker i landstinget. De flesta kliniker har gjort framsteg, men vid en tredjedel har utvecklingen stått stilla. Somatiska kliniker förbättrades i högre utsträckning än psykiatriska.

– Patientförsäkringen är ett system som bara finns i Sverige, övriga nordiska länder och Nya Zeeland. Den bekostas solidariskt av alla landsting i förhållande till deras befolkningsunderlag.

– Lex Maria har sitt namn efter en katastrofal händelse 1936 då fyra patienter vid Maria sjukhus i Stockholm avled sedan de injicerats med desinfektionsmedel i stället för bedövningsmedel.

Avhandling: Measures of patient safety – studies of Swedish reporting systems and evaluation of an intervention aimed at improved patient safety culture. Den läggs fram vid disputation fredag 13 januari kl 13:00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är docent Mikael Soop, Socialstyrelsen.
Kontakt:
Annica Öhrn, 0703-473647, annica.ohrn@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera