Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2011

Nya könsmönster i fredsbevarande insatser

Jämställdhet ska genomsyra det fredsbevarande arbetet, men i Försvarsmaktens insatser uppstår nya skillnader mellan mäns och kvinnors arbete. Där får kvinnorna i första hand samverka med andra kvinnor i lokalbefolkningen.

Samtidigt som den svenska Försvarsmakten förändras från invasionsförsvar till internationellt insatsförsvar har jämställdhetsfrågan fått större utrymme. Enligt FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska jämställdhet genomsyra det fredsbevarande arbetet, men i de svenska insatsstyrkorna skapas nya skillnader mellan mäns och kvinnors arbete.

– Man framhåller att de kvinnliga soldaterna är viktiga för operationens bästa. Men eftersom de är just kvinnor blir deras uppgift att i första hand sköta kontakten med lokalbefolkningens kvinnor. Jämställdhet blir återigen en fråga för kvinnor och om kvinnor, säger Alma Persson som disputerar vid Linköpings universitet med en avhandling om genusrelationer i den svenska Försvarsmakten.

I avhandlingsarbetet har hon följt ett förband under förberedelserna för en fredsbevarande insats. Hon har också intervjuat några av de första kvinnliga officerarna och personer på ledande poster i Försvarsmaktens högkvarter.
Kvinnorna som blev officerare på 1980-talet såg det som en utmaning att anpassa sig till en extremt mansdominerad organisation. För att bli accepterade bland de manliga militärerna protesterade de inte mot vad de senare skulle uppfatta som sexuella trakasserier och diskriminering utan valde att köpa läget. Men längre fram i karriären växte deras kritik och de började framföra den öppet i organisationen.
Alma Persson visar att unga kvinnliga officerare tjugo år senare fortfarande väljer att köpa läget för att bli accepterade.

– Mönstret går igen. Det är inte självklart att kvinnor som kom in i Försvarsmakten på 1980-talet förändrat organisationen.

Hon har också undersökt hur yrkeskategorier och kön samspelar och förstärker varandra i Försvarsmakten. Eftersom normen är att vara man och militär drabbas kvinnor i civil tjänstgöring av något som man i organisationen kallar för dubbelfel. Varken kön eller yrkeskategori stämmer med normen, de får lägre status och svårare att komma till tals. Men civilt anställda män har inte samma svårigheter att bli accepterade bland militärerna.

Avhandlingen heter Changing boundaries, defending boundaries. Gender relations in the Swedish Armed Forces. Alma Persson disputerar den 28 oktober 2011 kl 13.15 i VAL, Vallfarten, Campus Valla, Linköping. Hon kan nås på alma.persson@liu.se och 0703-60 87 88.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera