Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2011

Introducerade arter kan bidra till större mångfald

Betyder introduktionen av en ny främmande art alltid att det ursprungliga djurlivet blir lidande eller kan det skapas positiva effekter? I sin avhandling har Philipp Hirsch sett att introduktionen av vandringsmussla i svenska sjöar faktiskt bidragit till en större mångfald inom populationerna hos abborre och mört.

Det moderna samhället anser att biologisk mångfald är värd att skydda. Nyligen har vikten av biologisk mångfald inom en population uppmärksammats. Många tidigare studier har visat att främmande arter som introduceras eller sprider sig (invasiva arter) innebär negativa effekter för de arter som redan finns på platsen och för den naturligt förekommande biologiska mångfalden.

I sin avhandling har Philipp Hirsch undersökt hur invasiva arter förändrar mångfalden inom en population.

Han har i detalj studerat hur en invasiv mussla (vandringsmussla) förändrar mångfalden och formen hos två fiskarter i svenska sjöar. Han studerade flera populationer av abborre och mört i olika sjöar i Upplandsregionen. Där fann han en påfallande mångfald i kroppsformen hos individerna i en population. Fiskar som lever nära stranden ser olika ut än de fiskar som lever ute på öppet vatten. Fisk nära stranden äter mat från sjöbottnen och har djupare kropp som är bra på att justera fiskens position och på att vända sig om. Individer som lever på öppet vatten har en mer torpedformad kropp som är bättre utformad för att jaga och fånga frisimmande mat.

Philipp Hirsch jämförde sedan den morfologiska mångfalden i sjöar med och utan den invasiva musslan.

– Jag blev förvånad över att se att mångfalden i kroppsformen hos abborre och mört var större i sjöar med vandringsmussla. Det här kan bero på musslans filtrering som förbättrar tillgängligheten på mat för båda fiskarna, säger Philipp Hirsch.

Så kan man säga att invasiva arter alltid är negativt? I kontrast till många andra studier visar Philipp Hirsch att mångfald inom en population kan öka på grund av en invasiv arts påverkan på ekosystemet. Studien inkluderade emellertid endast två utav många ursprungliga arter som skulle kunna påverkas. Förutom detta leder varje ny arts invasion till ”McDonaldfiering” av naturen, menar Philipp Hirsch. Det betyder att varje sjö där samma invasiva art introduceras kommer att bli mer lik de sjöar som redan har den invasiva arten. Unikheten hos ekosystemet går förlorad. Mer forskning behövs för att förstå vilka positiva effekter invasiva arter kan ha, menar Philipp Hirsch.

Avhandlingen försvaras den 28 oktober 2011.

För mer information kontakta Philipp Hirsch, tel: 018-471 2704, 076-266 15 21, e-post: philipp.hirsch@ebc.uu.se


Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera