Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2011

Kortare vårdtid med personcentrerad sjukvård

En vård som utgår från den drabbades egen upplevelse gör inte bara patienten nöjdare. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att om patienten görs till en aktiv samarbetspartner kan vårdtiden kortas med en tredjedel.

Den personcentrerade vården tar sin utgångspunkt i patientens egen upplevelse av situationen och utgår i vårdplanering från den enskilde patientens förutsättningar och hinder, vilket innebär ett partnerskap mellan patienten och vårdgivaren: en är expert på att leva med sjukdomen, den andre expert på sjukdomen i sig. Patientens sociala nätverk involveras också i denna process.

Ledande inom området är Centrum för Person-centrerad vård (GPCC) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forskarna inom GPCC har nu i en unik studie jämfört 123 patienter som vårdats för försämrad hjärtsvikt inom den traditionella vården med 125 patienter som vårdats enligt den personcenterade vårdens principer. Syftet var att undersöka om en personcentrerad vård dels kan korta vårdtiden, dels förbättra patientens vardagliga funktionsförmåga, upplevda livskvalitet och återinläggningsfrekvens.

Resultaten visar att patienter som tas omhand utifrån den personcentrerade vårdens principer kortade sin vårdtid med i genomsnitt 2,5 dagar.
–Det motsvarar en förkortad vårdtid med hela 30 procent jämfört med patienter inom den traditionella vården, säger Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska akademin och centrets föreståndare.

Trots den kortare vårdtiden visade patienterna i den personcentrerade gruppen ingen försämrad livskvalitet eller ökad återinläggningsfrekvens – däremot en signifikant förbättrad daglig aktivitetsförmåga.

Men studien visar också på svårigheterna med att få sjukvården att ändra perspektiv.

–Vår studie visar att en konsekvent genomförd personcentrerad vård innebär en effektiv vård av god kvalitet. Men bara 60 procent av patienterna fick verkligen en konsekvent personcentrerad vård under hela vårdtiden, säger Inger Ekman.

– Det visar på svårigheten att ställa om vårdkulturen till att i första hand utgå från personen med en sjukdom, och inte sjukdomen hos en person. Den stora utmaningen blir att bryta med sjukvårdens traditionella och rigida strukturer.

Studien, som publiceras i ansedda Euorpean Heart Journal, är den hittills största kontrollerade studie som utvärderat vårdformens effekter för patienter med försämring av kronisk hjärtsvikt. Inger Ekman hoppas att studien ska utgöra ett första steg mot ett paradigmskifte, där den evidensbaserade vården kan kombineras med patientens sjukberättelse och kunskap om sitt tillstånd.

Göteborgsforskarna förbereder redan en ny undersökning, där de ska studera vilken effekt en personcentrerad vård har för patienter med akut kranskärlssjukdom.

Studien ”Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure – the PCC-HF study” publiceras i ansedda tidskriften European Heart Journal.

Kontaktinformation
Kontakt Inger Ekman, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och föreståndare för Göteborgs universitets Centrum för Person-centrerad vård (www.GPCC.gu.se) 031- 786 3711 0739-815765 inger.ekman@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera