Artikel från Umeå universitet
7 juni 2011

Teambaserad smärtrehabilitering minskar heltidssjukskrivning

Långvarig smärta i rörelse- och stödjeorganen är en av de största sjukskrivningsorsakerna i Sverige. En teambaserad smärtrehabilitering minskar andelen heltidssjukskrivningar, visar den avhandling som Vanja Nyberg försvarar vid Umeå universitet den 10 juni.

Kronisk smärta, definierad som icke cancerorsakad smärta från rörelseapparaten, kan begränsa vardagsaktiviteter, social funktion och livskvalitet för vissa personer samt medföra stora samhällsekonomiska kostnader. Kontrollerade studier visar att en kognitiv, beteendeinriktad rehabilitering i samarbete mellan flera yrkesgrupper har positiv effekt på funktionen medan resultatet mätt i sjukskrivningsgrad varierar.

För att underlätta nationella jämförelser och möjliggöra granskning av enstaka rehabiliteringsprogram, startade Svensk rehabiliteringsmedicinsk förening det Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS), som sedan 1998 har samlat data från de ca 20 000 patienter som remitterats till rehabiliteringsenheterna i Sverige. Avhandlingen använder framför allt det självrapporterade frågeformulär om smärtan och dess konsekvenser som ingår i registret.

Sammanställningen visar att de patienter som remitteras till rehabilitering har mycket olika sociala förhållanden och förväntningar, trots stora likheter i smärtans omfattning och det handikapp den orsakar. Den kognitivt beteendeinriktade smärtrehabilitering som genomfördes visade förbättringar enligt självskattningsformuläret Multidimensional Pain Inventory (MPI) efter avslutat smärtrehabiliteringsprogram, och dessa förbättringar kvarstod även efter ett år.

Dessutom minskade dessa program antalet heltidssjukskrivna ett år efter avslutat program. Fynden bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom det är fråga om en observationsstudie där patienterna är sina egna kontroller. Resultaten tyder även på ett behov av att skräddarsy rehabiliteringsstrategier på olika sätt för män och för kvinnor samt för personer med skilda smärthanteringsmönster.

Vanja Nyberg är uppvuxen i Karesuando, Norrbottens län, och bor i Umeå där hon har tjänstgjort som sjukgymnast främst inom smärtrehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus. Hon är doktorand vid enheten för rehabiliteringsmedicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, där hon kan nås på
tel. 090-785 17 66 e-post vanja.nyberg@rehabmed.umu.se

Fredag 10 juni försvarar Vanja Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Pain rehabilitation in Sweden – a national quality registry study (Svensk titel: Smärtrehabilitering i Sverige – en studie av nationellt kvalitetsregister-data).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är professor emeritus Jan Ekholm, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera