Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Otillräckligt skydd för barn i Sverige

Socialtjänsten har inte de rättsliga förutsättningarna att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmet. Det hävdar juristen Pernilla Leviner i en ny avhandling från Stockholms universitet. I avhandlingen föreslår hon en rad åtgärder i syfte att stärka barns rätt och rättsliga ställning, däribland att Barnkonventionen införlivas i svensk rätt.

  Det hävdar juristen Pernilla Leviner i en ny avhandling från Stockholms universitet. I avhandlingen föreslår hon en rad åtgärder i syfte att stärka barns rätt och rättsliga ställning, däribland att Barnkonventionen införlivas i svensk rätt.

Det ställs höga rättsliga krav på att barn skyddas från våld och utsatthet i sina hem. Undersökningen visar dock att den rättsliga regleringen är otydlig och i viss mån motstridig, vilket kan medföra stor rättsosäkerhet vid tillämpningen. Regleringen betonar starkt att utredning och insatser ska genomföras i samförstånd med vårdnadshavaren och utgår i hög grad ifrån att föräldrar har barnets intresse för ögonen. I de fall där föräldrarna inte är bäst lämpade att bedöma barnets behov och företräda barnet riskerar därför barnets intressen att åsidosättas.

– För att stärka barns rätt och rättsliga ställning behöver Barnkonventionen införlivas i svensk lagstiftning.  Detta skulle kunna leda till att konventionen på ett annat sätt än idag åberopas i domstolar och hos myndigheter, säger Pernilla Leviner.

Vidare föreslår Pernilla Leviner att kraven på beslutsunderlaget bör vara lika högt ställda för att ingripa som för att inte ingripa. En starkare ställning för Barnkonventionen i form av lag och tydligare krav på fullgoda beslutsunderlag bör kombineras med ökade möjligheter för barn att företrädas av oberoende juridiskt biträde redan under utredningsfasen samt utökade möjligheter att överklaga socialtjänstens bedömningar och beslut till domstol.

Samförstånd och motivation av föräldrar, liksom värnandet om rätten till privat- och familjeliv, tycks prioriteras framför kravet på fullgoda beslutsunderlag. Analysen av regleringen och socialtjänstens tillämpning pekar på att myndigheten saknar de rättsliga förutsättningarna för att leva upp till det ålagda barnskyddsansvaret så som det uttrycks i Barnkonventionen.

– En ökad formalisering av processen och högre grad av domstolsprövning skulle leda till ökad praxis och därmed bättre vägledning för socialtjänsten, säger Pernilla Leviner.

Avhandlingens titel: Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (avhandlingen ges ut av Jure förlag AB)
Ytterligare information
Pernilla Leviner, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, tfn 08 – 16 14 26, mobil 070-741 71 61, e-post pernilla.leviner@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera