Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Bra vårdmiljö förebygger stress?

Förbättringar i vårdmiljön inom vuxenpsykiatrin kan påverka arbetsmiljön positivt för vårdpersonalen. Det visar en ny avhandling från Malmö högskola.

Psykiatrin har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Vissa har lett till förbättringar av vården medan andra har haft negativa effekter i form av bland annat personalbrist, försämrad arbetsmiljö och brister i vården av patienter. Hanna Tuvesson, sjuksköterska och forskare vid Malmö högskola, har arbetat inom vuxenpsykiatrin innan hon började forskar. På fredag disputerar hon med avhandlingen Psychiatric nursing staff and the workplace: Perceptions of the ward atmosphere, psychosocial work environment, and stress.

I sin avhandling undersöker Tuvesson vårdpersonalens uppfattningar om arbetsmiljön i den psykiatriska slutenvården. Hon ser också närmare på relationen mellan vård- och arbetsmiljön.
– Primärt fokus för den psykiatriska slutenvården är patienterna och att bedriva en god vård för dessa. Men psykiatrin är också arbetsplats för många människor, vilket gör det väsentligt att undersöka arbetsförhållandena där, säger Tuvesson.

Med hjälp av sex olika enkäter har hon studerat vård- och arbetsmiljön vid tolv olika allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar.
– Ett viktigt fynd i mina studier är att vårdmiljön är en viktig aspekt för hur vårdpersonalen upplever sin arbetsmiljö. Har patienterna till exempel få aktiviteter ökar risken för stress bland personalen, säger Tuvesson.
På samma vis ökar risken för samvetsstress, att vara hindrad att göra det som man anser är rätt, när nivåerna av vrede och aggressivitet är höga.

I sin avhandling visar hon att vårdmiljön är intimt förknippad med arbetsmiljön.
– En viktig lärdom vi kan dra av detta är att förbättringar i patienternas vårdmiljö kan påverka personalens arbetsmiljö positivt, något vi bör beakta när vi gör förändringar inom vården, konstaterar Tuvesson.


Hanna Tuvesson disputerar med sin avhandling Psychiatric nursing staff and the workplace: Perceptions of the ward atmosphere, psychosocial work environment, and stress på fredag 27 maj.

Plats: Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, ing 49, SUS, Malmö.
Tid: Fredag 27 maj, kl. 13.00

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Hanna Tuvesson på tfn: 0730 – 47 07 38.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera