Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2011

Enkelt mötesverktyg ger bättre vårdkvalitet

Små förändringar i bemötandet gör att patienterna upplever större delaktighet och blir mer nöjda med vården som helhet. Sjuksköterskan Eva Jangland har i sin avhandling belyst kirurgisk vård från patienternas horisont och visar att bemötandet och vårdkvaliteten kan förbättras med ganska enkla medel om man sätter patientens upplevelse i centrum.

Patientens erfarenheter och synpunkter på vården är viktiga i arbetet med att förbättra vårdens kvalitet. Varje år kontaktar cirka 26 000 personer i Sverige patientnämndens kansli med klagomål, var sjunde (15 %) upplever att det funnits brister i bemötandet i kontakten med personal i hälso- och sjukvården.

Syftet med Eva Janglands avhandlingsprojekt har varit att få en fördjupad bild av möten mellan patienten och hälso- och sjukvårdpersonal inom vården, och då specifikt inom kirurgisk vård. Studierna är baserade på intervjuer med patienter och sjuksköterskor samt på en enkätstudie med patienter. Avhandlingen innehåller även en studie där en enkel förbättringsåtgärds påverkan på patientens delaktighet undersöktes.

Brister i information, i respekt och i empati var de vanligaste orsakerna till att patienter och anhöriga kontaktat patientnämndens kansli med klagomål på bristande bemötande.

–    I intervjuerna framkom att bristande bemötande och delaktighet gör att patienter tappar förtroende för vården, vilket skapar osäkerhet, onödig oro och lidande både under vårdtiden och efter utskrivning, säger Eva Jangland.

Flertalet patienter var nöjda med den medicinska delen av vården, men upplevde brister i det psykologiska stödet eller i den information de fått i samband med beskedet om sin diagnos. En studie gjordes därför på två kirurgiska vårdavdelningar. Patienterna fick varje dag skriva ned sina frågor och funderingar på ett för studien utarbetat ”patientkort”. Detta fungerade sedan som ett verktyg i dialogen med sjukvårdspersonalen, exempelvis vid ronder och utskrivningssamtal. Utvärderingen visade att de patienter som använde patientkortet under sin tid på sjukhuset upplevde att de haft bättre möjlighet att delta i beslut vad gäller både omvårdnaden och den medicinska vården jämfört med dem som inte fått kortet.

–    Mina studier pekar på betydelsen av ett gott bemötande och att patientens delaktighet kontinuerligt prioriteras och diskuteras i vården. Men också att patientens delaktighet i vården kan förbättras genom en enkel och resurssnål åtgärd, säger Eva Jangland.

Patienters berättelser om negativa möten i vården kan användas som utgångspunkt för reflektion i utbildning och i handledning för alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården, menar Eva Jangland.

– Att under handledning få reflektera över patientens erfarenheter i vården kan vara ett bra verktyg för att utveckla hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesroll.

Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 30 maj. Läs avhandlingen  [Ref 1]på universitetsbibliotekets webbplats.

För mer information, kontakta Eva Jangland, tel: 072-235 93 33, eva.jangland@surgsci.uu.se 
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera