Tema

Tvåspråkiga elever har inte lättare att lära sig nya språk

En stor del av eleverna i dagens skola har utländsk bakgrund och växlar dagligen mellan sitt hemspråk och svenska. Men att vara tvåspråkig innebär inga fördelar vid inlärning av ett främmande språk. En avhandling från Göteborgs universitet visar att tvåspråkiga gymnasieelever presterar något sämre i språktester jämfört med dem enspråkiga.

Forskningen om hur tvåspråkiga lär sig främmande språk i skolan är inte entydig. Många resultat visar att tvåspråkiga har fördelar, men detta gäller främst i länder där eleverna talar två nationalspråk, som till exempel i Spanien (spanska-katalanska/baskiska).

Avhandlingens författare Johanna Klawitter Beusch har följt och testat en grupp elever med utländsk bakgrund som lärde sig tyska som nybörjarspråk på tre olika gymnasieskolor i Göteborg. En grupp elever med svensk bakgrund gjorde samma tester och fungerade som kontrollgrupp. För att ge en rättvis bild av eleverna med utländsk bakgrund undersöktes så många bakgrundsfaktorer som möjligt.

– Det visade sig att eleverna med utländsk bakgrund ofta hade sämre betyg i engelska och svenska samt hade studerat färre främmande språk i skolan. Deras föräldrar hade också något lägre utbildning men eleverna var mer positivt inställda generellt till främmande språk och till tyska i synnerhet. Dessutom var de mer motiverade.

Alla undersökta bakgrundsfaktorer visade på ett samband med de uppnådda testresultaten i båda undersökningsgrupperna. Starkast samband uppmättes mellan främmandespråkskompetensen (det vill säga antal främmande språk som eleven läst i skolan och betyg i dessa) och testresultaten.

När enbart genomsnittsresultaten jämfördes presterade de enspråkiga eleverna något bättre än de tvåspråkiga. När hänsyn togs till ovan nämnda bakgrundsfaktorer utjämnades dock dessa skillnader och de tvåspråkiga hade till och med något bättre resultat.

– Min undersökning visar på komplexiteten i språkinlärning. Jag försöker hålla en rad bakgrundsfaktorer konstanta för att ta reda på om tvåspråkighet i sig innebär fördelar vid inlärning av ett främmande språk och hittar väldigt få tecken på att så kunde vara fallet. En möjlig förklaring kan vara en otillräcklig grad av tvåspråkighet hos de undersökta.

Enligt tämligen entydiga forskningsresultat visar sig kognitiva fördelar först när den tvåspråkige har en hög och åldersanpassad kompetens i bägge sina språk. Detta visar hur viktigt det är med modersmålsundervisning för första och andra generationens invandrare, men också vikten av en god svensk språkbehärskning, är en av Johanna Klawitter Beusch slutsatser.

Kontaktinformation
Mer information:
Johanna Klawitter Beusch, tel: 0768-937211, e-post: johanna.beusch@tyska.gu.se
Hemsida: www.sprak.gu.se/kontakta-oss/doktorander/beusch-johanna/
Avhandlingens titel: Durch Zweisprachigkeit schneller ans Ziel? Zu Leseverständnis und Lexikonerwerb bi- und monolingualer Deutschlerner der schwedischen Oberstufe
Tid och plats för disputation: Fredagen den 29 april kl. 13.00, T 302, Olof Wijksgatan 6, Göteborg
Fakultetsopponent: Professor Britta Hufeisen, Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
Avhandlingen kan lånas på UB och finns även hos avhandlingsförfattaren. Den är tryckt som disputationsupplaga.

Tvåspråkiga elever har inte lättare att lära sig nya språk

 lästid ~ 2 min